GOIBURUA

KATÁLIN ERROTÁKO


Katálin errotáko
Edér galánt orí
Itúrrirá banoáye1
Nai báuzú etorri


Iturrira joan eta
Ttantta2 bat goragó
Aritz baten atzéan
Galai bat3 an dagó


Ferretain4 betêtzéan
Biak musus musú
Orduan gal5 in zío
Zembat urte tuzú?


Amazazpi emezórzi
Orái ez tut6 kumplitu
Lagunik bazinduke
Yosta7 zindaizkezú8


Jende eben9 alkez, eta
Echekoen beldurres
Dakizunas gerostik
ala isimulatzen10


Ferréta utzi eta
Biok josta gaitzen.