GOIBURUA

Dotrinaren testua

Advertenciac.

Eaurtan, 1866

Introduccio doctrina cristianarna.

Cristio fiel gucia zú arras obligatric edoquizra devocio bioz guciaz gure argui Cristoren curuce sanduaz. Bada, cartan8 nai hizan cizun9 hil gure erredimiceagatic guauren becatuaren cautiveriotic eta etsai gastotic. Eta cainbercegatic bear zu acostumbratu ceñazra eta santiguazra, eguinez irur curuce: Lena borondean, Jangoicoac libra guizan pensamendu gastoetaric; bigarna agoan, Jangoicoac libra guizan hiz gastoetaric; hirurgarna10 bularretan, Jangoicoac libra guizan obra eta deseyu gastoetaric, erranez cala: Curuce sanduaren ┼ señalearengatic, gure ┼ etsaietaric libra guitzazu11 ┼ Jauna Jangoico gurea. Aitaren nombrean ┼ eta Semearnean, eta Espiritu Sanduarnean. Amen.

Credoa.

Ginesten zut Jangoico Aita Guciz poderoso, Ceruaren eta lurraren creazalea baitan, eta Jesucristo12 aren Seme bacoch, gure Jauna baitan, zoin izan baicen concebitric Espiritu Sanduaren obraz eta graciaz, eta sortu cinuen Virgen Mariarenganic; padecitu cizun Poncio Pilatoren poderaren pean, izan cinuen crucificatric, hilic eta orzric, saunsi zinuen limbuetra, irurgarren egunean resucitatu cinuen hilen artetic, igan cinuen Ceruetra, diozu eseriric Jangoico Aita Guciz poderosoaren escuyeco aldean, candic bear dizu ssin juzgazra viciac eta hilac. Ginesten zut Espiritu Sandua baitan, Eliza Sanda Catolicoan, Sanduen comunioan, becatuen parcacioan, araguiaren resucitacioan eta vici seculacoan. Amen.

Articulo fedearnac ditzu amalaur.

Lenbicico zazpiec pertenecicen cie divinidadeala eta berce zazpiec gure Jaun Jesucristo, Jangoico eta guizon eguiazcoaren humanidade sanduala. Pertenecitcen dienac divinidadeala ditzu cuec:
Pertenecicen dienac humanidade sanduala ditzu cuec:

Aita gureara18.

Aita gurea Ceruetan zaudena, santificatric izan bedi zure nombrea, ssin bedi guregana zure reinoa, eguin bedi zure vorondatea cala lurrean nola Ceruan. Egunorozco gure oguia eman dazaicuzu egun, eta parca dazaizcuzu gure zorrac, cala nola guc parcacen baitauztegu gu zor guitiener, eta ez guitzazula euz erorzra tentacioan baizic libra guitzazu gaizetic. Amen.

Ave Mariara.

Jangoicoac salva citzala19 Maria, betea zra graciaz; Jauna zu20 zurequin, benedicatua zú zra emazte gucien artean eta benedicatric zu zure sabeleco fruitua Jesus. Santa Maria, Jangoicoaren Ama, otoi eguin zazu gú becatariengatic orai eta gure hilcearen horduan. Amen.

Salvea.

Jangoicoac salva citzala, Reina eta Ama misericordiarna, vici eta dulzura, gure esperanzara, Jangoicoac salva zitzala. Zú deitcen ztugu Evaren seme desterratuec, (a)21 zuri guiaudezu suspiratuz lastimarequin eta nearrez lagrimen valle contan. Ea, bada, Señora, gure abogada, izul zquizu guregana zure begui misericordiazco coyec, eta destierro conen ondorean eracus dazaicuzu Jesus, zure sabeleco fruitu benedicatua. O clementisima! O piadosa! O dulce Virgen Maria! Otoi eguin zazu guregatic, Jangoicoaren Ama Sandua, izan guiten digno alcanzatzeco Jesucristo gure Jaunaren promesac. Amen.

Jangoicoaren legueco mandamentuac ditzu amar.

Lembicico irurec pertencicen cie Jangoicoaren honoreala, eta berce zazpiec projimoaren provechuala. Lena, honestea Jangoicoa gauza <gu>ciec22 gañetic. Bigarna, ez eguitea juramentu vanoric aren nombre sanduan. Yrurgarna, santificatcea festac. Laurgarna, honratcea aita eta ama. Borzgarna, ez hilcea. Seisgarna23, ez fornicatcea. Zazpigarna, ez ebastea. Zorcigarna, ez24 goratcea falsu testimonioric, ez etare25 erran guezurric. Bedratcigarna, ez deseatcea zure projimoaren emaztea. Amargarna, ez deseatcea bercen ontarzunac. Amar mandamentu cuec encerratcen dra bidatan, zervitzacean eta honestean Jangoicoa gauza guciez gañetic, eta zure projimoa zuaur bezala. Amen.

Declaracio doctrina cristianarna galditez26 eta erspondatuz.

Galditen zut: Zradea cristio?

Erspondatcen zut: Bai, Jangoicoaren graciaz.

G. Cristioaren nombre cau norenganic izan cinien?

E. Cristo gure Jaunarenganic.

G. Cer nai du erran cristio?

E. Cristoren guizon.

G. Cer entendatcen cie Cristoren guizontaco?

E. Guizon Jesucristoren fedea duena, profesatu cena bautismoan eta dagona ofrecitric aren cervitzu sanduala.

G. Zoin da cristioaren señalea?

E. Curutce Sandua.

G. Cerengatic?

E. Ceren baita figura Cristo crucificatuarna zoinec cartan redimitu baiguinzan.

G. Zomat guisatan usatcen du cristioac señale cortaz?

E. Bidatan.

G. Zoin dra?

E. Ceñatcea eta santiguatcea.

G. Cér da ceñatcea?

E. Eguitea irur curutce escuyeco escuco eri beatzaz: lena borondean, bigarna agoan, irurgarna bularretan, minzatuz Jangoico gure Jaunarequin.

G. Eratcus zacie nola?

E. Curutce Sanduaren ┼ señalearengatic, gure ┼ etsaietaric, libra guitzazu ┼ Jauna Jangoico gurea.

G. Ceren27 ceñatcen zradie borondean?

E. Jangoicoac libra guitzan pensamendu gastoetaric.

G. Ceren agoan?

E. Jangoicoac libra guitzan hiz gastoetaric.

G. Ceren bularretan?

E. Jangoicoac libra guitzan obra eta deseyu gastoetaric.

G. Cer dá santiguatcea?

E. Eguitea curutce bat escuyeco escuco bi eriez, borondetic bularrac bitartio, eta ezquerreco soñeguitic28 escuyecoa bitartio invocatuz Trinitate Santisimara.

G. Eracus zacie nola?

E. Aitaren nombrean ┼ eta Semearnean, eta Espiritu Sanduarnean. Amen.

G. Noiz bear cie usatu señale cortaz?

E. Asten dugun aldioro zomait obra on, edo icusten grelaric zomait necesidade29, tentacio edo peligrotan, principalqui ssaiquitcean ogatcetic, elquitcean etseric, sartcean Elizan, ssatean eta eguitean loo.

G. Ceren cainberce aldiz?

E. Ceren tembra eta lecu gucietan combaticen eta perseguitcen baiguitie gure etsayec.

G. Cér etsai drá coyec?

E. Deabrua, mundua eta araguia.

G. Bada, Curutceac badua virtuteric cayen contra?

E. Bai, Aita.

G. Nondic dú Curutceac virtute cori?

E. Garaitu cituenaz Cristoc can bere hiltceaz.

G. Adoratcen cienean Curutcea, nola erraten cie?

E. Adoratcen citugu, Cristo, eta benedicatcen citugu, zoinec zuaren30 Curutce Sanduaren medioz redimitu baitcinuen mundua.

Divisione doctrina cristianarna.

Ycusi zugu nola zradien cristio cristioaren nombre eta señalearengatic; gueago31 erran daztacie orai, zomat32 gauza dago obligatric ssaquitra* eta endendazra* cristioa ellegatcen denean izatra usu arracioarna?
E. Laur gauza.

G. Zoin dra?

E. Ssaquitea guinetsi33 bear duena, otoi eguin bear duena, obratu bear duena eta recibitu bear duena.

G. Nola ssaquinen du recibitu bear duena?

E. Ssaquinez Credoa edo Articulo fedearnac.

G. Nola ssaquinen du otoi eguin bear duena?34

E. Ssaquinez Aita gureara, Ave Mariara eta Elizaco berce oracioac.

G. Nola ssaquinen du obratu bear duena?

E. Ssaquinez Jangoicoaren legueco mandamentuac, Eliza Ama Sanduarnac eta Obra misericordiarnac.

G. Nola ssaquinen du recibitu bear duena?

E. Ssaquinez Eliza Ama Sanduaren Sacramentuac.

Lembicico parte doctrina cristianarna.

Zointan declaratcen baita Credoa eta Articulo fedearnac35.
G.36 Ssinez lembicicoala, erran zacie: Norc erran zuen Credoa?

E. Apostolec.

G. Certaco?

E. Ynformatceco gú fede sanduaz.

G. Eta zuec certaco erraten cie?

E. Confesatceco fede cau zoin baitugu cristioec.

G. Cer gauza da fedea?

E. Ginestea icusi ez guinuena.

G. Ycusi ciniena zuec sorcen Jesucristo?

E. Ez, Aita.

G. Ycusi ciniena hilcen edo igaten Ceruetra?

E. Ez, Aita.

G. Ginesten cia?

E. Bái, ginesten zut.

G. Ceren ginesten cie?

E. Ceren Jangoico gure Jaunac cala revelatu baitu, eta Eliza Ama Sanduac cala guri eracusten diaucuzu.

G. Cér gauzac dra ditcienac eta ginesten tcienac37 cristio bezala?

E. Dituenac eta ginesten tuenac38 Eliza Sandu Romanac.

G. Cér gauzac dra zuec eta arec ditcienac eta ginesten tcienac?

E. Articulo fedearnac, principalqui Credoan daudena39 bezala.

G. Cér gauza dra Articulo fedearnac?

E. Ditzu aren misterio principalenac.

G. Certaco drá Articulo fedearnac?

E. Emateco noticia distinta Jangoico gure Jaunaz eta Jesucristo gure redentoreaz.

G. Nor da Jangoico gure Jauna?

E. Zu40 gauza bat excelentena eta admirablena zoin baitaiteque41 erran eta ez pensa; Jaun bat infinitoqui on, poderoso, sabio, justo, principio eta fin gauza guciena.

G. Trinitate santisimoa nór dá?

E. Zu Jangoico42 bera Aita, Semea eta Espiritu Sandua; irur persona distintoric, eta Jangoico bat solo eguiazcoa.

G. Aita daya Jangoico?

E. Bai, Aita.

G. Semea daya Jangoico?

E. Bai, Aita.

G. Espiritu Sandua daya Jangoico?

E. Bai, Aita.

G. Draya irur Jangoico?

E. Ez, baicic Jangoico bat solo eguiazcoa, nola baitare Guciz poderoso bat solo, Eterno bat solo eta Jaun bat solo.

G. Aita daya Semea?

E. Ez, Aita.

G. Espiritu Sandua43 daya Aita edo Semea?

E. Ez, Aita.

G. Cerengatic?

E. Ceren personac baitra distintac44, bada ere45 Jangoico bat solo eguiazcoa.*

G. Segun cau, zomat naturaleza, entendamentu eta vorondate dra Jangoicoa46 baitan?

E. Naturaleza bat bacarra, entendamentu bat bacarra eta vorondate bat bacarra.*

*G. Eta zomat persona?

E. Yrur distinta zoin baitra: Aita, Semea eta Espiritu Sandua.*

G. Nola da Jangoicoa Guciz poderoso?

E. Ceren bere poderaz solo eguiten baitu nai duen gucia.

P. Nola da Creazale?

E. Ceren gucia eguin baitzuen ezdeustaric.

G.47 *Eta cér fintaco creatu du Jangoicoac guizona?

E. Aren48 cervitzatceco vici contan eta guero aren gozatceco vici eternoan.*

G. Nola da Salvazale?

E. Ceren ematen baitu graciara eta parcatcen becatuac.

G. Nola da Glorificazale?

E. Ceren ematen baitu gloriara perseveratcen duenari bere gracian.

G. Badua Jangoicoac figura corporalic guc bezala?

E. Jangoico bezala ez, ceren baita espiritu puro, baya bai guizon bezala.

G. Zoin irur persona divinoetaric eguin cen guizon?

E. Bigarna, zoin baita Semea.

G. Aita eguin cena guizon?

E. Ez, Aita.

G. Espiritu Sandua eguin cena guizon?

E. Ez, Aita.49

G. Bada, nor?

E. Bacarric Semea, zoin eguinic guizon deitcen zu Jesucristo.

G. Bada, segun cori, nor dá Jesucristo?

E. Zú Jangoico viciaren Semea, zoin eguin baitcen guizon gure redimitceagatic eta emateagatic ejemplo viciarna50.

*G. Eta zomat naturaleza, vorondate eta entendamentu dra Jesucristo baitan?

E.51 Bi naturaleza, bat divina eta bercea humana; bi vorondate, divina bat eta humana bercea; eta bi entendamentu, bat divino eta bercea humano52.*

*G. Eta zomat persona eta memoria?

E. Persona divina bat bacarric zoin baita Trinitate Santisimoco bigarna, eta memoria bacar bat humana; ceren Jangoico bezala ez tzu memoriaric.*

G. Cer erranai du Jesus?

E. Salvazalea.

G. Certaric salvatu guintzan?

E. Guauren becatuetaric eta53 deabruaren cautiveriotic.

G. Cér erranai du Cristo?

E. Untatua.

G. Certaz izan cen untatric?

E. Espiritu Sanduaren graciez eta donez.

G. Cristo gure Jauna nola izan cen concebitric eta sortu cen Ama Virgenarenganic?

E. Obratuz Jangoicoac sobrenatural eta milagrosoqui.

*G. Ceren erraten cie sobrenatural eta milagrosoqui?

E. Ceren Jesucristo ez baicen izan concebitric eta ez baitcen sortu berce guizonac bezala.*

*G. Bada, nola obratu cen bere concepcioaren misterioa?

E. Virgen Mariaren entrañetan formatu cizun Espiritu Sanduac Señora conen odol purisimotic corpuz perfectisimo bat, criatu cizun ezdeustaric arima bat eta unitu ciacozun corpuz cari, eta instante berean corpuz eta arima coni unitu cinuen Jangoicoaren Semea, eta manera contan cena len solo Jangoico, eutci bague54 izatetic, guelditu cinuen55 eguinic guizon.*

*G. Et56 nola sortu cen milagrosoqui?57

E. Elquiz Maria Santisimaren sabeletic bere virginidadearen dañuric bague, iguzquiaren rayoa elquitcen den modoan cristale batetaric auts eta ciquin dezan bague.*

G. Bere Ama vici izan cena guero beti virgen?

E. Bai, Aita, perpetuoqui.

G. Cerengatic nai hizan zuen hil curutceco hilcean?

E. Gure libratceagatic becatutic eta hilce* eternotic.*

*G. Bada, nola incurritcen dugu cartan?

E. Eguinez becatu gure lembicico aita Adanec, zoinen baitan guciec eguin baiguinuen becatu.*

G. Cér entendatcen cie ifernu cartaz zointra saunsi baicen Cristo gure Jauna hil ondorean?

E. Ez lecu condenatuena, baicic limbua non baizauden justoac.

G. Nola sauntsi cen58?

E. Arimarequin unitric divinidadeari.

G. Bere corputza nola guelditu cen?

E. Unitric divinidade berarequin.

G. Nola resucitatu cen irurgarren egunean?

E. Ytzuliz ssuntazra bere corpuz eta arima gloriosara bein ere gueago ez hiltceco.

G. Nola igan cen Ceruetra?

E. Bere virtute propioaz.

G. Cér da egotea eseriric Jangoico Aitaren escuyetic?

E. Izatea igual gloria arequin Jangoico bezala, eta berce iorc beño andiago guizon bezala.

G. Noiz ssinen da juzgazra viciac eta hilac?

E. Munduaren acabacioan.

G. Eta orduan bear dia59 resucitatu hilec?

E. Bai, Aita; corpuz eta arima berequin zoin izan baicitien60.

*G. Eta munduaren acabacioa beño len izanen draya guizonac juzgatric?

E. Bai, Aita; guciac beren viciaren acabacioan juzgatren eta sentenciatren ditzu Jaunac, onac gozazra eternoqui Jangoicoaz glorian eta gasstoac padecizra tormento eternoac ifernuan.*

G. Cér61 ginesten cie erraten cienean, ginesten zut sanduen comunioan?

E. Fiel bazuc diela parte berceen ontarzun espiritualetan, corpuz bat beraren miembro bezala zoin baita Elizara.

G. Cer dá Elizara?

E. Zu cristio fielen congregacioa, zoinen burua baita Aita Sandua.

G. Nor da Aita Sandua?

E. Sumo Pontifice Romacoa, Cristoren vicarioa lurrean, zoini baigaude gucioc obligatric obedecizra.

G. Credoaz eta articuloez landa ginesten cia berce gauzaric?

E. Bai, Aita ┼; ginesten eta eracusten duen gucia gure Ama Sandu Eliza Catolica, Apostolica, Romanac.┼

G. Cér gauza dra coyec?

E. Cori ez taztaciela galdin niri, zoin bainiz ignorante; doctoreac baitzu Ama Sandu Elizac, zoinec ssaquinen baitie erspondatcen.

M. Ongui erraten cie doctorerr62 conveni zayela eta ez zuer ematea contu extensionerequin fedearen gaucez. Zuer asqui zaicie ematea contu articuloez, Credoan daudena bezala.

Bigarren parte doctrina cristianarna, zointan declaratcen baita escatu bear dena eta63 Ama Sandu Elizaren oracioac.

Icusi zugu nola daquizien ginetsi bear ciena64, zoin baita lembicicoa; ssin guiten bigarneala, zoin baita escatu bear dena. Erran zacie, norc erran zuen Aita gureara?
E. Jesucristoc.

G. Certaco?

E. Guri otoi eguiten eracusteco.

G. Cér gauza da otoi eguitea?

E. Zú goititcea biotza Jangoicoari et galditea ari mertsede ┼ humildade eta confianzarequin.┼

*G. Zomat guisatra da oracioa?

E. Bidatra: mental eta vocal.*

*G. Cer gauza da mentala?

E. Zu eguiten dena65 ejercitatuz arimaren potenciac66, oritcen grelaric memoriaz zomait gauza onez, pentsatuz eta discurrituz entendamentuaz beraren gañan, eta eguinez67 vorondateaz franco acto, nola becatuen dolorearna, edo franco determinacio, nola confesatu bear dugularna68 eta viciz aldatu.*

*G. Cer gauza da vocala?

E. Zú eguiten dena hiz pronunciatuez, v.g. eguiten duguna erzatcen dugunean Aita gureara.*

G. Erraten cienean Aita gureara norequin mintzacen zradie?

E. Jangoico gure Jaunarequin.

G. Non dago Jangoico gure Jauna?

E. Lecu gucian, especialqui Ceruetan eta aldareco Sacramentu Santisimoan.

*G. Eta Cristo guizon bezala non dago?

E. Bacarric Ceruan eta aldareco Sacramentu Santisimoan.*

G. Oracioetaric zoin da obenena?

E. Aita gureara.

G. Ceren?

E. Ceren erran baitzuen Cristoc bere agoaz, Apostolen escatceri69.

G. Céren gueago?

E. Ceren baitu zazpi escacio fundatric caritate gucian.

G. Zoin dra?

E. Lembitcicoa70 zú: Santificatric izan bedi zure nombrea.

G. Cér escatcen cie escatce cortan?

E. Jangoicoaren nombrea izan daila izaundric71 eta honratric mundu gucian.

G. Zoin da bigarna?

E. Ssin bedi guregana zure reinoa.

G. Cér escatcen cie escatce cortan?

E. Jangoicoac reina zala gure arimetan quemen lurrean graciaz, eta guero eman dazaicula gloriara.

G. Zoin da irurgarna?

E. Eguin bedi zure vorondatea cala lurrean nola ceruan.

G. Cér escatcen cie escatce cortan?

E. Eguin zagula Jangoicoaren vorondatea gaudenec lurrean, nola eguiten baitie bienaventuratuec Ceruan.

G. Zoin da laurgarna?

E. Egunorozco gure oguia eman dazaicuzu egun.

G. Cér escatcen cie escatce cortan?

E. Eman dazaicula Jangoicoa72 mantenimentu convenientea corputzarendaco, graciaren espirituala, eta Sacramentuac arimarendaco.

G. Zoin da borzgarna?73

E. Parca dazaizcuzu gure zorrac, cala nola guc parcatcen baitauztegu gú zor guitiener.

G. Cer escatcen cie escatce cortan?

E. Parca dazaizcula Jangoicoac gure becatuac, cala nola guc parcatu baitauztegu agraviatu guitiener eta eguin gaizqui.

G. Zoin da seigarna?

E. Ez guitzazula euz erorzra tentacioan.

G. Cér escatcen cie escatce cortan?

E. Jangoicoac ez guitzala74 euz erorzra, ez ta re consentizra pensamendu gastoetan eta tentacioetan, zointaz demoniac75 procuratcen baitu egozaracitzra gú becatuan.

G. Zoin da zazpigarna?

E. Baicic libra guitzazu gaitcetic.

G. Cér escatcen cie escatce cortan?

E. Jangoicoac libra guitzala gaitz gucietaric eta peligro espiritual eta corporaletaric.

G. Bada, ceren erraten cie lembicicoric Aita gurea Ceruetan zaudena?

E. Goratceco biotza Jangoicoari, eta escatceco humildade eta confianzarequin.

G. Cer nai du erran hiz carec Amen76, zoin erraten baitcie acabacioan?

E. Cala izan daila.

G. Cer oracio erraten cie principalqui Gure Señorari?

E. Ave Mariara eta Salvea.

G. Norc erran zuen Ave Mariara?

E. Arcangel San Gabrielec ssin cenean salutazra gure Señora Virgen Maria.

G. Norc erran zuen Salvea?

E. Eliza Ama Sanduac diaucazu recibitric.

G. Certaco?

E. Escatceco favore gure Señorari.

G. Erraten cienean Ave Maria edo Salvea, norequin mintzatcen zradie?

E. Gure Señora Virgen Mariarequin.

G. Nor da Gure Señora Virgen Maria?

E. Zú Señora bat concebitric becaturic bague, beteric virtutez, zoin baita Jangoicoaren Ama eta diozu Ceruan.

G. Eta dagona aldarean nór da?

E. Zú imagen eta semejanza dagonarna Ceruan.

G. Certaco dago can?

E. Cartaz orit guiten dagonaz Ceruan, eta izanaz bere imagena eguin dazogun reverencia.

M. Bada, guisa berean bear cie eguin berce sanduen imagener eta beren reliquier.

G. Eguin bear dugua otoi baitare Aingruer eta Sanduer?

E. Bai, Aita; gure medianeroer bezala.

G. Cér gauza dra Aingruac?

E. Ditzu espiritu bienaventuratu batzu zoin baitaude gozatuz Jangoicoaz Ceruan.

G. Certaco criatu ztuen Jangoico gure Jaunac?

E. Eternamentequi alaba zayen ura eta benedica.

G. Eta certaco gueago?

E. Aren ministro bezala goberna zayen Elizara eta guarda zquien guizonac.

G. Arren zuec bacie Aingru zoinec guarda tcizayen?

E. Bai, bazut; eta guizonetaric bacochac bazu berea.

M. Bada, edoqui dazocie devocio aniz, eta encomenda ztie ari egunoro.

Yrurgarren parte zointan declaratcen baita obratu bear dena.

Ycusi zugu ginetsi eta otoi eguin bear ciena. Ycus zagun77 nola daquicien obratu bear ciena; erran zacie: zoin da Jangoicoaren legueco lembicico mandamentua?
E. Onestea Jangoicoa gauza guciez gañetic.

G. Norc onesten du78 Jangoicoa?

E. Guardatcen tuenac aren mandamentuac.

G. Cer da79 onestea aren gauza guciec80 gañetic?

E. Nai hizatea len gal guciac ezic ura ofendi.

G. Certra gueago obligatcen guitu mandamentu conec?

E. Aren beraren solo adorazra corputzaren eta arimaren reverencia andienarequin ginetsiz81 eta esperatuz aren baitan fede viciarequin.

G. Norc eguiten du becatu conen contra?

E. Adoratcen duenac edo ginesten idoloetan edo jangoico falsuetan*; ginesten duenac zomait gauza fedearen contra edo dudatcen bere misterioetaric zomaitez, edo ignoratcen necesarioac; ez tuenac eguiten dagonean obligatric, acto fedearen, esperanzaren eta caritatearnac, edo desconfiatcen baitu82 Jangoicoaren misericordiaz edo recibitcen baitu indignoqui zomait Sacramentu.*

G. Norc gueago?

E. Ginesten duenac agüerotan, edo usatcen duenac hechiceriez edo gauza superticiozcoez.

G. Zoin dá bigarna?

E. Ez eguin juramenturic vanoqui aren nombre sanduan.

G. Norc erraten da eguiten83 juramentu vanoqui?

E. Eguiten duenac juramentu eguiaric bague, justiciaric bague eta necesidaderic bague.

*G. Cér da eguitea juramentu eguiaric bague?

E. Eguitea juramentu senticen duenaren contra batec, edo guezurrarequin.*

*G. Eta nola eguiten du becatu eguiten duenac juramentu eguiaric bague, edo dudarequin juramentu egui duena84 denez eguia?

E. Mortalqui, bada ere juramentua gauza levearen gañan.*

*G. Cér da eguitea juramentu85 justiciaric bague?

E. Eguitea juramentu gauza injusto eta gastoa, nola eguin zomait gaizqui progimoari.*

*G.86 Eta nola eguiten du becatu eguiten duenac juramentu justiciaric bague?

E. Mortalqui, a lo menos denean gauza injustoa grave.*

G. Cer da eguitea juramentu necesidaderic bague?

E. Eguitea juramentu causa graveric bague, edo gauza valore guticoengatic.*87

*G.88 Eta cer becatu da cau?

E. Venial, ez faltatuz ez juramentuaren eguiala ez ta re justiciala.*

*G. Eta eguiten duenac juramentu edo voto edo promesa eguiteco zomait gauza on, dagoa obligatric cumplitzra?

E. Bai, Aita; eta ez cumplitcea edo luzatcea anitz zú becatu mortal, delaric materiara grave.*

G. Daya becatu eguitea juramentu vanoqui criaturengatic?

E. Bai, Aita; ceren eguiten baita juramentu Criadoreari haitan.

*G. Nola eguiten da juramentu criaturez?

E. Erranez v.g. nore arimarengatic, ceruagatic, lurragatic, etc. cau dela cala.*

G. Cér remedio dá ez eguiteco juramentu vanoqui?

E. Acostumbratcea erratra bái edo éz, Cristoc eracusten daucuna bezala.

*G. Eta privatcen daya zomait gauza mandamentu contan?

E. Bai, Aita; privatcen zu baitare blasfemiara, zoin baita erratea hiz injuriosoac Jangoicoaren edo bere sanduen contra.*

G. Zoin da irurgarna?

E. Santificatcea festac.

G. Norc santificatcen tu festac?

E. Entzuten duenac meza osoric, eta ez tena trabajatcen necesidaderic bague haitan.

G. Zoin dá laurgarna?

E. Honratcea aita eta ama.

G. Norc honratcen tu aitac eta amac?

E. Obedecitcen89, socorratcen eta reverenciatcen dituenac90.

*G. Norc eguiten die becatu conen contra?

E. Seme obedecitcen ez tienec beren aitac etsearen gobernuari eta costumbre oner tocatcen zaiztenetan, socorratcen ez tienec beren necesidadetan, maldicio egozten dabenec edo eguiten dienec burla haitaz, edo goratcen dabenec escua, eta tratatcen dienec recibi matrimonioa ayen bendicionea eta consejua bague.*

G. Nor berceric drá entendatric aita eta ametan?

E. Andiagocoac adinean, dignidadean eta gobernuan.

*G. Eta mandamentu contan comprenditcen draya obligacio gueagocoac ezic semec ditienac beren aita eta amarequico?

E. Bai, aita; superiorenac, beren inferiorequico, eta aita eta amenac beren semequico.*

G. Eta zoin dra cuec?

E. Alimentatcea ayen91, eracustea, corregitcea, ematea92 ejemplo ona eta estado competentea bere tembran.*

*G. Nola eguiten die becatu faltatcen dienec aitra?

E. Mortalqui93 regularean.

G. Zoin da borzgarna?

E. Ez hiltcea.

G. Cér manatcen da mandamentu contan?

E. Ez eguitea gaizqui ihori ez obraz, ez erratez eta ez ta re orañic deseyuz.

*G. Eta norc eguiten du becatu mandamentu conen contra?

E. Bere buruari edo projimoari deseatcen daconac hiltcea edo berce zomait gaitz grave, edo daconac odio; hiltcen duenac bercea, heritcen duenac edo ematen duenac golpe; orditcen denac94, ssaten duenac gauza gravequi dañosoac bere osasunari95; esertcen duenac peligroan bere vicia, edo guentcen bere buruari, eta egozten duenac maldicio berarendaco edo berce batendaco.*

*G. Cer gauza da maldicio egoztea?

E. Zú escatcea batec beretaco edo berce batendaco zomait gaitz, nola erranez96: Cor eror ztela hilic, ojala ler bacinte.*

G. Eta cer becatu da maldicio eguitea?

E. Balimada gaitz gravearen deseyuarequin, becatu mortal; ez izanic ere calaco deseyua, eguiten tcie becatu aita eta amec eta superiorec, zoinec eguiten baitie maldicio97 beren inferioren altcinean, eta dienec ejecutatceco costumbrea eta ez eguiten diligenciac aren98 arrancatceco erroetaric.*

*G. Eta cerén cala?

E. Ceren beren erranez eta ejemplo gastoez incitatcen baitie berceac ofenditzra Jangoicoa gravequi, zoin deitcen baita escandalo.*

G. Zoin da seisgarna?

E. Ez fornicatcea.

G. Cer manatcen da mandamentu contan?

E. Izan guitela ssau eta casto pentsamenduetan, hitcetan eta obretan.

G. Zoin da zazpigarna?

E. Ez ebastea.

G. Cer manatcen da mandamentu contan?

E. Ez guentcea, ez edoquitcea, ez ta re nai hizatea bercena bere ssabearen vorondatearen contra.

*G. Eta norc eguiten die becatu mortal conen contra?

E. Ejecutatcen dienec gauza cuetaric zoinai den, edo berce zomait modotan eguiten dienec dañu projimoari bere ontarzunetan materia gravean.*

*G. Eta contan dañu eguiten dienec projimoari cernai den modotan izan dadien, guelditcen draya zomait obligaciorequin?

E. Guelditcen tzu grave restituitcecoarequin eta satisfaccio ematecoarequin len beño len dañu eguin dazcoyen99 guciac.*

G. Zoin da zortcigarna?

E. Ez goratcea testimonio faltsuric eta ez guezur erratea ere.

G. Cer manatcen da mandamentu contan?

E. Ez juzgatcea ligeroqui * zú cau100 motivoric eta fundamenturic bague, * gaizqui projimoaz, ez erratea eta ez etare aitcea bere defectoac.

G. Norc quebrantatcen du mandamentu cau?

E. Arracioaren contra juzgatcen duenac, zu cau, * asqui fundamenturic bague cartaco * famara guentcen duenac, descubritcen duenac secretua edo guezur erraten duenac.

*G. Eta projimoari guentzen daconac famara gravequi, erranez ártaz zomait delito falsu edo eguiazco, baya oculto, edo egotcic101 beitartean bere becatuac, guelditcen daya zomait obligaciorequin?

E. Restituitcecoarequin berari honrara edo famara, zoin guendu baitzayo.*

G. Cér devecatcen da bedratci eta amargarren mandamentuan?

E. Codicia sensualac eta deseyu haciendarnac.

M. Erran tzquicie Ama Sandu Elizaren Mandamentuac.

Ama Sandu Elizaren Mandamentuac ditzu borz.

G. Certaco dra mandamentu cuec?

E. Obequi guardatceco divinoac.

*G. Eta lembitcicoac, meza entzutecoarna, nori104 obligatcen du?

E. Bateatu gucier zoinec baitie usu arracioarna.*

*G. Eta nola bear die entzun?

E. Egonez presente mezan atenciorequin zomait gauza espiritualtra, nola meditatuz edo erzatuz105 devociorequin.

*G. Eta ez tuenac entzuten ez tagolaric legitimoqui impeditric, edo dago mezan edo parte notablean atencioric bague, edo esertcen ez entzuteco peligroan, nola eguiten du becatu?

E. Mortalqui.

*G. Eta bigarnac eta irurgarnac, confesatcecoac eta106 comecatcecoac, nori obligatcen die?

E. Becatu mortalaren pean obligatcen zu cristio gucier zoinec baitie usu arracioarna.

*G. Eta confesatcen drenac107 eta comecatcen drenac sacrilegoqui cumplicen dia cayequin?

E. Yholatreco modoan, eta bi gauza cuetaric zoinai denetan cometitcen tcie bi becatu mortal.

*G. Eta batec hiltcearen108 peligroan ez badu confesoreric cér bear du eguin?

E. Contricioaren acto bat confesatceco propositorequin.*

*G. Eta laurgarna, zoin baita barurtcea, nori obligatcen du?

E. Cumplitu tiener oguei eta bat urte.*

*G. Eta nola bear da barurtu?

E. Abstenituz bat manjare prohibituetaric, eta ssanez aldi batez solo egunean.*

*G. Eta faltatu bague contra al hizanen daya109 ar goicetic cerbait gauza?

E. Causarequin, bada ere leve, al hizanen zu ar onza baten dina.*

*G. Eta artsean?

E. Diaitequezu ar colaciotan110 usatcen dena conciencia oneco genden artean, galdinez conen gañean dudazco casoan confesore docto bati.*

*G. Causa legitimoric bague barurtcen ez tienec, nola eguiten die becatu?

E. Mortalqui.*

*G. Eta precepto ez ssatecoarnec aragui barur egunetan eta abstinenciarnetan, eta ez ssatecoarnec arroltce eta lacticinio Garizoman, ez izatearequin bula, nori obligatcen du?

E. Dien gucier usu arracioarna.*

M. Erran tzquitcie obra misericordiarnac.

Obra misericordiarnac ditzu amalaur.

Zazpiac espiritualac eta zazpiac corporalac111.
Espiritualac ditzu cuec:
Corporalac ditzu cuec:
G. Ceren deitcen dra misericordiarnac?

E. Ceren ez baitie obligatcen justiciaz.

G. Noiz obligatcen die preceptoz?

E. Guizon discretoen juicioari grave dren necesidadetan.

*G. Eta misericordiaren obra cuengatic, eta berce on cristioac ejecutatcen dituenengatic, ya izan ditez112 preceptozcoac, ya devociozcoac, cer conseguitcen du?

E. Jangoicoaren gracian badago, meressitcea cayengatic aumentu graciarna eta gloriarna; satisfaccio ematea caitaz bere becatuengatic, eta alcanzatcea Jaunarenganic ontarzun cala113 espiritualac, nola temporalac, conveni bazayo.*

*G. Eta ceren erraten cie Jangoicoaren gracian badago?

E. Ceren becatu mortalean daudenec obra on114 eguinac, ez baitra meritorio ez ta re satisfactorio, baizic bacarric impetratorio, zomatetan cayengatic cerbait modotan baitaizque consegui Jaunaren beneficio zomait.*

Laurgarren parte, zointan declaratcen baitra Sacramentuac zoin bear baitra recibitu.

Ycusi zugu nola daquitcien ginetsi bear ciena, otoi eguin bear ciena eta obratu bear ciena; icus zagun nola daquicien recibitu bear ciena, zoin baita azquena. Erran zquitcie Sacramentuac.
Sacramentu Ama Sandu Elizarnac ditzu zazpi; lembicico borzac ditzu necesidadezcoac, obraz edo vorondatez115, zoin bague ez tiaitequezu salva guizona euzten baitu menosprecioz; berce biac ditzu vorondatezcoac.
G. Cer gauza dra Sacramentuac?

E. Ditzu señale claro batzu, Cristo gure Jaunac instituitric, guri emateco Aitaz bere graciara eta virtuteac.

G. Cer gauza da graciara?

E. Zu izate divino bat, zoinec eguiten baitu guizona Jangoicoaren seme eta Ceruco heredero.

*G. Eta nola deitcen da gracia cau?

E. Santificantea.*

*G. Eta badaya berce zomait genero gracienic contaz landa?

E. Baitzu118 berceac zoin deitcen baitugu actualac, edo ausilioac eta inspiracioac, zoin bague ez dioquezugu as, ez continua, ez ta re buca gauza pertenecienteric vici eternoarendaco.*

*G. Et cuec cer dra?

E. Socorru cierto batzu zoin Jangoicoac ematen baitauzcu evitatceco gaitza eta obratceco ona, nola predicuac, ejemplo onac, hiltce derrepentezcoac; eta argui cierto batzu zointaz Jangoicoac ilustratcen baitu, eta deseyu sandu batzu zointaz moguitcen baitu gure vorondateac onarendaco.*

G. Cer virtute ematen tie Sacramentuec graciarequin batean?

E. Principalqui irur, teologalac eta divinoac.

G. Zoin dra?

E. Fedea, Esperanzara eta Caritatea.

G. Cer gauza da Fedea?

E. Ginestea icusi ez guinuena, ceren Jangoicoac revelatu baitu, ┼ eta Ama Sandu Elizac cala eracusten baitaucu ┼.

G. Cer gauza dá Esperanzara?

E. Esperatcea gloriara, mediatuz Jangoicoaren graciac eta guauren obra onec.

G. Cér gauza da Caritatea?

E. Onestea Jangoicoa gauza guciez gañetic eta guauren projimoac, guaur beroc119 bezala, obratuz guc ayequin, guc nai guinuquena bezala obra lezayen ayec gurequin.

G. Certaco izan cen instituitric Sacramentu Bautismoarna?

E. Becatu originalaren guentceco eta berce zoinai den izan ladien bateatcen denaren baitan.

G. Cer da becatu originala?

E. Cura zoinequin sortcen baigra gucioc, heredatric lembicico guauren aita eta amarenganic.

*G. Eta necesidadearen casoan, norc droque batea?

E. Zoinai den guizon edo emaztec zoinec izan zan usu arracioarna.*

*G. Eta nola bear du ejecutatu?

E. Yssuriz ur natural aurraren buruaren gañean eta erranez bateatceco intenciorequin: Nic bateatcen ut Aitaren nombrean eta Semearnean eta Espiritu Sanduarnean.*

G. Certaco da Sacramentu Confirmacioarna?

E. Confirmatceco eta fortalecitceco120 fedean, zoin recibitu baiguinuen bautismoan.

*G. Eta duenac arracioaren usua eta recibitcen Sacramentu cau becatu mortalean, eguiten dua becatu?

E. Mortalqui.

G. Bada, cér bear du eguin ez becaturic eguiteco recibitcen duelaric?

E. Eser len121 Jangoicoaren gracian eguinez confesio bat ona.*

G. Certaco da Sacramento122 Penitenciarna?

E. Parcatceco becatu eguinac bautismoaren guibletic.

G. Cér becatu dra cuec?

E. Mortalac eta baitare venialac.

G. Cér da becatu mortala?

E. Zu erratea, eguitea, pentsatcea123 edo deseatcea cerbait Jangoicoaren leguearen contra materia gravean.

G. Ceren deitcen da mortal?

E. Ceren hiltcen baitu eguiten duenaren arimara.

┼G. Zomat gauza dra necesario recibitceco Sacramentu Penitenciarna, edo eguiteco confesio bat ona?

E. Borz, zoin baitra: concienciaren ecsamena, biotceco dolorea, emiendaren propositoa, agozco confesioa eta obrazco satisfaccioa.┼

┼G. Cer da concienciaren ecsamena?

E. Zu eguitea diligencia convenienteac oritceco bat bere becatu ez confesatuez, discurrituz124 Jangoicoaren legueco mandamentuetaric eta Elizarnetaric, paragetaric non ebli baita, eta ocupacioetaric125 zoin izan baitu, galdin ondorean argui Jangoicoari izauteco bere culpac.┼

┼G. Cer da dolorea?

E. Pesare bat edo sentimentura sobrenatural ofendituaz Jangoicoa.┼

┼G. Zomat guisatra da dolorea?

E. Bidatra: atricioarna eta contricioarna.┼

┼G. Cer da dolore atricioarna?

E. Pesare edo sentimentura sobrenatural bat ofendituaz Jangoicoa, ceren Juez justo bezala baigrozque gaztiga ifernuco penez, priva graciatic eta gloriatic, eta becatuaren itsusitarzunarengatic, confesatceco eta emendatceco propositorequin.┼

┼G. Cer da dolore contricioarna?

E. Pesare edo sentimentura sobrenatural bat ofendituaz Jangoicoa bacarric izanaz nor dena126, suma bondade infinitoa, confesatceco eta emendatceco propositorequin.┼

┼G. Dolore cuetaric zoin dá obena127?

E. Contricioarna, ceren justificatcen baitu arimara orañic confesatu beño len; atricioarnac éz, baicic dagolaric ssunto confesioarequin.┼

┼G. Eta confesioa izan dadien onic, cér dolore bear du erman penitenteac?

E. Bear zu procuratu izatea dolore contricioarna; baya confesioa izanen zu onic atricioarnarequin bacarric.┼

┼G. Noiz bear da izan eta manifestatu dolorea?

E. Sacerdoteac eman beño len absolucioa.┼

┼G. Nola bear da manifestatu dolorea?

E. Humildadearen actoez, emanez bularreco golpeac eta erranez itcez, al badaiteque, eta biotzaz Jesucristo ene Jauna, edo berce otoi arrepentimentuarna.┼

┼G. Cer gauza da propositoa?

E. Zu determinacio firme bat bein ere ez ofenditceco Jangoicoa.┼

┼G. Cer da confesio agozcoa?

E. Zu manifestatcea engañuric eta guezurric bague becatu mortal guciac confesoreari, penitenciaren cumplitceco animuarequin.┼

┼G. Eta issiltcen duenac alquegatic128 zomait becatu mortal, edo confesatcen zomait grave zoin ez baitu cometitu, edo eguiten bere confesioa doloreric bague edo propositoric bague, edo penitenciaren cumplitceco animuric bague, confesatcen daya ongui?

E. Ez, Aita; cometitcen zu sacrilegio grave bat, eta guelditcen zu obligacioarequin itzulceco confesatzra becatu confesatu ztuenac eta confesatu ez cituenac sacrilegio eguin zuenarequin.┼

┼G. Eta moguitceco bat formatzra dolore eta proposito eguiazcoa, cér izanen zayo conveniente eguitea?

E. Ellegatu beño len confesatzra, galditea Jangoicoari bere ausilioac, eta moguitcea bera doloreala eta becatuaren aborricioala, considratuz aren itsutsitarzuna, ifernuco penac, graciaren eta gloriaren galtcea, eta Jangoicoaren bondadea eta bere amabilidade infinitoa manifestatric principalqui bere pasionean eta hiltcean.

┼G. Cér gauza dá satisfaccio obrazcoa?

E. Zú ematea satisfaccio Jangoicoari pena temporal zor zaizconez becatuengatic, cumplituz penitenciara zoin ematen baitu confesoreac.┼

*G. Eta badroquegua eman satisfaccio Jangoicoari pena temporalengatic, penitencia ematen zaicunaz beño gueagoz?

E. Bai, Aita; Jangoicoaren gracian eguin obra on genero guciez eta irabaciz indulgenciac.*

*G. Cer gauzac dra indulgenciac?

E. Gracia batzu zoinengatic conceditcen baita129 parcacio pena temporalarna, zoin bear baita pagatu becatuengatic vici contan edo bercean.*

*G. Eta nola bear dra irabaci?

E. Eguinez graciaren estadoan manatcen dena fin contaco.*

G. Eta bear daya bat becatu mortalean erortcen den aldioro confesatu bereala parca daquion?

E. On cinuque; baya ez tzu necesario.

G. Bada, cer eguin bear du?

E. Edoqui dolore eguiazcoa bere becatuena, emendatceco propositorequin eta confesatceco Ama Sandu Elizac manatcen duenean.

G. Cer gauza da becatu veniala?

E. Zu disposicio bat becatu mortalarna.

G. Ceren deitcen da venial?

E. Ceren ligeroqui erortcen baita guizona cartan eta ligeroqui parcatcen baizayo.

G. Zomat gauzarengatic parcatcen zaizco?

E. Bedratcirengatic.

G. Zoin dra?

E. Lembitcicoa, entzuteagatic meza.
Vigarna, comecatceagatic.
Yrurgarna, errateagatic confesio generala.
Laurgarna, Obispoaren bendiciogatic.
Borzgarna, ur benedicatugatic.
Seisgarna130, ogui benedicatugatic.
Zazpigarna, errateagatic Aita gureara.
Zortcigarna, aitceagatic predicu.
Bedratcigarna, bularretaco golpegatic galdinez Jangoicoari parcamendu.

G. Certaco dá Sacramentu Santisimo Comunione edo Comecadrarna?

E. Recibitcen delaric dignoqui, izan dadien gure arimen alimentu eta aumenta dazaicun graciara eta virtuteac.

┼G. Cer disposicioneac131 galditen dra comecatceco dignoqui?

E. Yrur: fatea Jangoicoaren gracian, egotea barur naturalean eta ssaquitea noren recibitzra faten den deseyurequin aren recibitceco.┼

┼G. Erori cena132 zomait becatu mortaltan, nola bear du disponitu comecatceco?

E. Confesatcen duelaric altcinetic.┼

┼G. Cer nai du erran egotea barur naturalean?

E. Zú ez ssana eta ez edana deus ere altcineco gaueco amabietaric altcina.┼

┼G. Nor recibitcen da Sacramentu Santisimo Eucaristia edo Comunionearnean?

E. Cristo, Jangoico eta Guizon eguiazcoa, zoin baitago realqui Ceruetan eta aldareco Sacramentu Santisimoan.┼

┼G. Cer dago Hostian sacerdoteac consagracioaren itzac erran beño len?

E. Ogui133 orantzic bague.┼

┼G. Eta Calicean?

E. Ardo ur chorta batequin.┼

┼G. Cer dago Hostian consagracioaren ondorean?

E. Jesucristoren corputza ssuntoqui bere odol, arima eta divinidadearequin.┼

┼G. Eta Calicean?

E. Jesucristoren134 odola ssuntoqui bere corputz, arima eta divinidadearequin.┼

┼G. Segun cau Jesucristo gucia diozu Hostian eta Calicean?

E. Jesucristo gucia diozu Hostia gucian eta gucia aren zoinai den partetan, eta igualqui Calicean.┼

┼G. Eta consagracioaren ondorean dagoa Hostian ogui135, edo Calicean ardo?

E. Ez, Aita; baicic oguiaren eta ardoaren accidenteac, nola urrin, colore, gusto, etc.┼

┼G. Eta partitcen bada Hostiara, edo beressten Calicean dagona, partitcen edo beressten daya Jesucristo?

E. Ez, Aita; gucia osoric guelditcen zu gucietan eta zoinai den partetan.┼

┼G. Eta ellegatcen dena comunioneala disposicio erranac bague, recibitcen dua baitare Jesucristo?

E. Bai, Aita; baya provechu batre bague, ceren cometitcen baitu becatu gravisimo edo andien bat.┼

G. Certaco da Sacramentu Oliadrarna?

E. Yrur gauzataco.

G. Zoin dra?

E. Lena, guentceco vici gassto igarico mancha eta erreliquiac.
Bigarna, emateco indar arimari demonioaren tentacioen contra.
Yrurgarna, emateco osasuna corputzari136 conveni bazayo.

G. Certaco da Sacramentu Ordenarna?

E. Consagratceco eta ordenatceco Elizaren ministro dignoac, nola baitra sacerdoteac, diaconoac eta subdiaconoac.

G. Certaco da Sacramentu Matrimonioarna?

E. Casatceco eta emateco casatuer gracia zoinequin vici hizan ten137 alcarren artean baquequi eta az zayen138 ume Cerualaco.

┼G. Eta ez drenac erdeten Jangoicoaren gracian, nola bear dra disponitu recibitceco arendaco?

E. Confesatuz.┼

Becatu capitalac ditzu zazpi.

G. Ceren deitu itcie becatu capitalac zazpi curac zoin comunzqui deitcen baitra mortalac?

E. Deitcen ditzu capitalac, ceren baitra berce vicioen buru, iturri eta erroac bezala, zoin ayenganic sortcen baitra, eta deitcea mortalac ez tciaiztezu cuadratcen cain ongui, bada, anitz aldiz ez tzu baitcic venial.

G. Noiz dra mortalac?

E. Drenean Jangoicoaren eta progimoaren caritatearen contra.

G. Noiz dra caritatearen contra?

E. Ayengatic austen denean Jangoicoaren zomait mandamentu edo Elizarnic gauza gravean.

G. Cér da Sobervia?

E. Apetito desordenatu bat altcinatric izateco bercer.

G. Cér dá Avaricia?

E. Apetito desordenatu bat haciendarna.

G. Cér dá Lujuria?

E. Apetito desordenatu bat deleite ciquin eta carnalena.

G. Cér da Yra?

E. Apetito desordenatu bat venganzarna.

G. Cér da Gula?

E. Apetito desordenatu bat ssateco eta edateco.

G. Cér dá Ynvidia?

E. Apetito desordenatu bat bercen ontarzunarna.

G. Cér dá Preza?

E. Animuaren decaimentu bat141 ongui obratcean.

Zazpi vicio cuen contra baitzu zazpi virtute.

Arimaren etsayac zointaric bear baitugu142 iesi eguin ditzu irur.

G. Nola iesi eguiten da144 Mundutic?

E. Bere pompa eta vanidaden menosprecioz145.

G. Nola iesi eguiten da Demoniotic?

E. Oracioz eta humildadez.

G. Nola iesi eguiten da Araguitic?

E. Asperezaz, disciplinaz eta barurez; cau zu etsai andien duguna, ceren Araguia ez baitroquegu egoz guaurenganic146, Mundua eta Demonioa bai.

Virtute teologalac ditzu irur.

Lena, Fedea. Bigarna, Esperanzara. Yrurgarna, Caritatea.
*G. Eta nola ez tugu faltatren obligaciola zoin baitugu eguiteco virtute cuen actoac?

E. Erzatuz devocio eta frecuenciarequin (justo dena bezala zoinai den cristioc ejecuta zan cala) Credoa, Aita gureara, eta erranez biotcez acto contricioarna.*

Virtute cardinalac ditzu laur.

Lena, Prudencia. Bigarna, Justicia. Yrurgarna, Fortaleza. Laurgarna, Templanza.

Sentido corporalac ditzu borz.

Lena, icustea beguiez. Bigarna, aitcea bearriez. Yrurgarna, gustatcea agoaz. Laurgarna, queru eguitea sudurrez. Borzgarna, onquitcea escuez.
G. Certaco eman zauzcun Jangoicoac sentidoac eta berce miembro guciac?

E. Cervitza guinzan guciez gauza gucietan.

Arimaren potenciac ditzu irur.

Memoria, entendamentua147 eta vorondatea.
G. Certaco eman zaucun Jangoicoac memoriara?

E. Oritceco artaz eta bere beneficioez.

G. Certaco eman zaucun entendamentua?

E. Yzauteco gure Jauna eta pentsatceco aren baitan.

G. Certaco eman zaucun vorondatea?

E. Ones zagun suma bondade bezala, eta projimoa arengatic.

┼G. Eta cer gauza da gure arimara zoinenac148 baitra potencia cuec?

E. Zu espiritu inmortal bat criatric Jangoicoac ezdeustaric bere imagen eta semejanzala.┼

Espiritu Sanduaren donac ditzu zazpi.

Espiritu Sanduaren frutuac ditzu amabi.

Bienaventuranzac ditzu amabi149.

G. Cer erran dugu oray?

E. Zortci bienaventuranzac.

G. Cer gauza dra zortci bienaventuranza cuec?

E. Espiritu Sanduaren virtute eta donen obra obenenac.

G. Nor dra pobre espiritucoac?

E. Ez tienac nai honrac, ez abrastarzunac, ez orañic chiquinac.

G. Nor dra mantsuac?

E. Ez tienac ira, ez ta re orañic casic aren movimenturic.

G. Nola poseitren die lurra?

E. Beren ssabe bezala.

G. Nor dra near eguiten dienac?

E. Euzten ditienac placerac, orañic chiquinac.

G. Nor dra dienac gose eta egarri justiciarna?

E. Eguiten dienac deseyurequin beren obligatcioa gucian.

G. Nor dra misericordiosoac?

E. Aniz piadosoac orañic152 estrañoequin.

G. Nor dra biotz garbicoac?

E. Drenac guciz mortificatuac beren pasionetan.

G. Nor drá pacificoac?

E. Baquearen obrazaleac beren baitan eta bercen baitan.

G. Nor dra padecitcen dienac persiguicio153 justiciarengatic?

E. Daudenac firme gucian, perseguitcen baitie ere.

G. Ceren cuec deitcen dra bienaventuranzac?

E. Ceren cuetan consistitcen baitu vici contaco eta berceco esperanzac.

┼G. Zomat dra novisimoac edo postrimeria guizonarnac?

E. Laur: hiltcea, juicioa, ifernua eta gloria.┼

┼G. Cér da hiltcea?

E. Separatcea arimara corputzetic.┼

┼G. Cer da juicioa?

E. Contu eman bear duguna Jangoicoari guaren154 obra onez eta gaistoez.┼

┼G. Zomat juicio drá?

E. Bida: particular eta universal.┼

┼G. Noiz eguiten da juicio particularra155?

E. Guizona hil ta bereala.

┼G. Eta universala?

E. Verificatren zu munduaren finean edo acabacioan Josafateco vallean, araguiaren resucitacioaren ondorean.┼

┼G. Nora faten dra hiltcen drenen arimac?

E. Hiltcen badra Jangoicoaren gracian eta ez badie purgatcecoric, faten tzu Ceruala; hiltcen badra Jangoicoaren gracian eta badie cer purga, Purgatorioala; hiltcen badra becatu mortalean, Yfernuala; hiltcen badra156 arracioaren usua beño len eta ez badaude bateatric, Limbuala.┼

┼G. Cer da Yfernua?

E. Zu lecu bat lurraren centroan, zoin Jangoicoac baitauca destinatric gasstoen gaztigutaco.┼

┼G. Zomat157 pena padecitcen tie condenatuec Yfernuan?

E. Bida: pena dañoarna eta pena sentidoarna.┼

┼G. Cér da pena dañoarna?

E. Privacio beticoa158 Jangoicoaren vistatic edo icustetic berce vician.┼

┼G. Eta sentidoarna?

E. Yfernuco suac tormentu horroroso ematen duena condenatuer.┼

┼G. Cer penac padecitcen dra Limbuan?

E. Dañuarna bacarric.┼

G. Cer da Purgatorioa?

E. Zu lecu edo estado bat non purificatcen baitra arima hiltcen drenenac gracian, zor hizanez orañic beren culpengatic zomait pena.┼

┼G. Cer pena padecitcen die Purgatorioan?

E. Padecitcen cie temporalqui Jangoicoaren ez icustearen penara, eta bercealde, sufritcen tcie tormentu horrorosoac, baya resignacio eta conformidade admirable edo maravillosoarequin.┼

┼G. Badrozquegua alivia purgatorioco arimac beren penetan?

E. Bai, Aita; aplicatuz ayer indulgenciac eta mecen sufragioac eta berce gañalaco obra onac.┼

┼G. Cer dá gloria159?

E. Zu bienaventuranza eternoa, zoinec consistitcen baitu icustean eta gozatcean Jangoicoaz eternidade gucian Sanduen compañan.┼

┼G. Nola conseguitren da salvacioa eta gloriara?

E. Guardatuz Mandamentu Sanduac.┼

Confesioa.

Ni becataria confesatcen uzu Jangoico guciz poderosoari, bienaventuratu beti virgen Mariari, bienaventuratu San Miguel Arcangelari, San Juan Bautistari, sandu Apostoler San Pedro eta San Pablori, Sandu gucier, eta zuri Aita, eguin dutala160 becatu gravequi pentsamenduaz, itcez eta obraz; nore culpaz, nore culpaz, nore culpa arras andiaz. Cainbercegatic niozu otoyez bienaventuratu beti Virgen Mariari, bienaventuratu S<a>n Miguel Arcangelari, S<a>n Juan Bautistari, Sandu Apostoler San Pedro eta San Pablo, sandu gucier, eta zuri Aita espirituala, otoi eguin zazun enegatic Jangoico gure Jaunari.

Acto contricionearna.

Jesucristo ene Jauna, Jangoico eta guizon eguiazcoa, ene criadore eta redentorea, izanaz zú nor zrena eta ceren onesten baitcitut gauza gucien gañetic, pesáre dizut nore biotz guciaz zure ofendituaz eta proponitcen zut firmequi ez bein ere gueago becatu eguitea, confesatcea, cumplitcea penitenciara zoin izan daquidan imponitric eta apartatcea zure ofenditceco ocasio gucietaric; ofrecitcen dauzut nore vicia, obra eta trabajuac nore becatuen satisfacciotan, eta confiatcen zut zure bondade161 divino eta misericordia infinitoan parcatren daztazula zure odol preciosisimoaren merito162, pasio eta hiltcearengatic, eta emanen dadazula gracia emendatceco eta perseveratceco zure cervitzu sanduan nore viciaren finealaño. Amen.

*Mayaren benedicacioa edo bendicioa.

Ene Jaun Jangoicoa, eman zazu bendicioa guri eta alimentuari zoin oray artren baitugu, mantena guiten163 zure cervitzu sanduan. Amen. Aita gurea, etc.*

*Gracien ematea bazcariaren ondorean.

Graciac ematen dauzquizugu, Jauna, alimentuaz zoin eman baitaucuzu; eguin dazaicuzu esquer cervitza dazaicun onguiz. Amen. Aita gurea, etc.*

*Oracio llabur ofrecitceco goicetic Jangoicoaren honra eta gloriataco eguneco obra guciac.

Nic ematen dauzquitzut graciac, ene Jangoicoa, beneficio guciengatic zoin zure escu generosotic recibitu baititut, eta particularqui eutciaz ellegatzra egun contra zointan zure honra eta gloriataco ofrecitcen dauzquizut nore pentsamendu, itz eta obra guciac, Jesucristoren odol eta meritoequin; eta firmequi proponitcen zut zure graciarequin ez zure ofenditcea bereon164. Socorra nazazu bada, Jauna, zuauren ausilioez practica zquidan cala Jesucristoren merito, bere Ama Santisimarnen eta Sandu gucienengatic. Amen.*

Oracio Sudario Sanducoarna.

Jaun Jangoico zoinec eutci baitcinaucun zure165 pasioaren señalea Mandre Sanduan, zointan izan baitcen estaliric zure corputz santisimoa izan cintzanean Josefez erauntsiric curutcetic; concedi dazaicuzu, Jaun arras piadosoa, zure hiltce eta obiarengatic izan guiten ermanic Resurreccioaren gloriala, non vici baitzra eta reinatcen baitzu166 Jangoico167 Aitarequin, Espiritu Sanduaren unidadean, Jangoico sigloen siglo gucietan.

Acto llabur Fede, Esperanza eta Caritatearnac168.

Acto Fedearna.

Ginesten zut firmequi dela Jangoico bat bacarric, remunerazale169 sobrenatural, zoinec premiatcen baitu onac eta gaztigatcen gasstoac. Ginesten zut Trinitate Santisimoaren misterioan, Aita, Semea eta Espiritu Sandua, irur Persona distinta eta Jangoico bat bacarric eguiazcoa. Ginesten zut Jangoicoaren Semearen Encarnacioaren misterioan, eguin zela Guizon Purisima Maria beti Virgenaren entrañetan Espiritu Sanduaren obraz, gure redimitceco eta salvatceco Pasio eta Hiltce arras precioso Jesucristo berarnaz, Jangoico eguiazco eta Guizon eguiazco, zoin resucitatu baitcen170 eta diozu Ceruan eta Aldareco Sacramentu Santisimoan. Ginesten zut Ama Sandu Elizac ginesten duen gucia eta manatcen duena ginesteco, ceren revelatu baitu gucia Jangoicoac, zoin baita lembicico eguiara, zoinec171 ez baitroque engaña eta éz ta re izan engañatric.

Acto Esperanzarna.

Esperatcen zut Jangoico Guciz poderosoa baitan, eta cervitzatcen dacotalaric, lagundric graciaz172, bear dadala parcatu eta bear nuela salvatu bere bondade173 eta misericordia infinitoarengatic eta Jesucristo gure Jaunaren meritoengatic.

Acto Caritatearna.

Onesten zut Jangoicoa gauza guciez gañetic, izanaz nor dena, bere bondade infinitoagatic; eta onesten zut projimoa niaur bezala, ceren baita Jangoicoaren criatura eguinic bere imagen eta semejanzala. Parcatcen diabezut biotcez nore etsai gucier eta deseatcen diabezut ongui gucia, eta ez onetsiaz bear nuena bezala Jangoico bat cain ona, erraten zut, Jauna, pesáre dutala.
Benedicto XIV conceditu ztuen indulgenciac fiel gucier zoinec erzatcen baitie devociorequin eta beren biotceco fondotic acto fede, esperanza eta caritatearnac.