GOIBURUA

Urizko Dotrina1

Guruce2 Sanduaren señaleagatic gure etsayetaric libra gaizazu3 gure Jaun eta Jangoico. Aitaren, Semearen4 eta Espiritu Sandu Jaunaren icenean. Amen5.
Aita gurea, ceruetan zaudena, santifica bedi zure6 icena, etorri vedi7 guregana zure erreiñua8, cumpli vedi zure borondate Sandua9, ceruan vezala10 lurrean ere. Eman dezaguzu eguneroco11 oguia, eta varca dizquiguzu12 guri gauren zorrac, ala·nola guc barcacen baitiogute13 zor·gaitusteneri14, eta libra gaizazu gaiz gucietaic. Amen15. Ala izan daela.
Credo16. Nic sinestace dut17 Jangoico aita gucis poderosoaren18 baitan, ceruaren eta lurraren criazaleain baitan Jesucristo aren seme Jaun bacarrain baitan, cein concebitu baicen19 Ama·Virginain20 entraña garbietan Espiritu Sanduaren obras ta21 gracias, jayo cela andre arenganic, pasatu zuela22 pasio dolorosco, Poncio Pilato juezaren manuaren azpian. Gurucean, gurucificatu zutela, hil23 zutela, orci zutela, tsausi cela24 limboetara, andic irurgarren25 egunean vistu cela hilen ertetic, ian cela ceruetara, an dagola26 tsarriric Aita eternoaren escuyeco aldean, nondic etorrico baita ilen eta vicien juzgacera; alaber sinestacen dut, Espiritu Sandu Jaunaren baitan, Eliza ama27 Sandu Catolicoan, sanduen comunioan, becatuen barcacioan, araguiaren vistean, vicitza seculacoan. Amen. Ala izan daela.
Salve. Jangoicoac salva zaizala Erreguina, misericordian28 ama, viciza, dulzura eta gure esperanza29. Salve, Jangoicoac salba zaizala misericordiain ama, zuregana deyes gaude Evaren hume desterratu evec30, hayes, hoyes31, nigarresco valle ontan; ea·vada, señora, gure abogada, itzul izquizu guregana zure vegui misericordioso oriec32, eta desterru onen ondoan eracutsi33 dezaguzu Jesus zure sabeleco frutua34, vedeicatua. O clementisima! O piadosa! Urricariosa, o dulce Virgina Maria, Jangoicoaren Ama Sanda, izan gaicen digno erdeisteco35 Jesucristoin promesac. Amen.
Ave·Maria gracias betea Jauna da zurequin36, vedeicatua andre gucien37 ertean eta vedeicatua zure sabeleco frutua Jesus38. Santa Maria Jangoicoaren ama, zuc otoiz·eguin zazu gu pecatariengatic39, orai·eta·veti40 gure erioceco orduan. Amen.
Ni41 vecataria, ni confesacen naizzayo42, gauren ceruetaco Jangoicoari, Virgina andre Mariari, San Miguel ainguiruari, San Juan Bautistari, San Pedro eta San Pablo apostolori, ceruan diren Sandu eta Sanda gucieri, nere aita confesoreari, in vaitut becatu pensamentus, hices, obras eta deseyus, Jauna nere culpas, Jauna nere culpas, Jauna nere culpa andias; orgatic otoiz·iten dut San Miguel ainguiruari43, San Juan Bautistari, San Pedro eta San Pablo apostol eta ceruan diren Sandu eta Sanda gucieri, nere aita confesoreori44, otoiz45 in zazun neregatic Jangoico gucis poderosoari.
Jangoico46 leguesco mandamentuac47 dire amar, lemisco48 irurac pertenecicen zaizquio Jangoicoaren onrari, eta verce zazpiac lagun projimoaren probechuari.
Amar mandamentu evec, encerracen dire vietara; lembisicoa Jangoicoa maita zagula gauza gucien gañetic63 eta gure projimo·laguna gure vurua vezala.
Articulo64 fedescoac dire amalau, lemitco zazpiac pertenecicen zaizquio divinidadeari65; eta verce zazpiac, Jesucristoin humanidade sainduari66. Divinidade sanduarenac67 dire evec:
Humanidade73 sanduari pertenecicen zaizquionac dire evec:

Declaracioa Doctrina cristioarena82 galdines83 eta erresponditus.

G84. Cristioa zara?

E. Bai jauna, Jangoicoaren gracias.

G. Cristioaren izen au nondic duzu85?

E. Jesucristoarenganic86 jauna.

G. Cer erran·nai·du cristioa87?

E. Cristioaren hicena88.

G. Cer entendacen duzu cristioaren hicenas?

E. Cristioa89 hicena duena gure fede sanduan errecibitua, eta Batayo sanduan ofrecitu zuen cerbizua.

G. Cein da cristioain senalea90?

E. Guruce Sandua, jauna91.

G. Cergatic?

E. Cergatic baita cristio gurucificatuaren figura, ceñetan erredimitu baizue92 mundua.

G. Cembat maneras usacen du cristioac señale ontas?

E. Bietara jauna.

G. Cein dire?

E. Ceñacea eta Santiguacea93.

G. Cer da Cenacea?

E. Escuyeco eri beazas irur gurucen itea, lemitscoa copetan. Bigarrena agoan, irurgarrena bularretan minzacen garelaic94 gure Jaun eta Jangoicoarequin.

G. Ycusagun nola.95

E. Guruce Sanduaren, señaleagatic96, gure etsayetaric libra gaizazu gure Jaun eta Jangoico.

G. Cergatic ceñacen zara copetan?

E. Jangoicoac libra gaizan pensamentu gaisto gucietaic.

G. Cergatic agoan?

E. Jangoicoac libra gaizan hiz·errate gaisto gucietaic.

G. Cergatic bularretan?

E. Jangoicoac libra gaizan obra eta deseyu gaisto gucietaic.

G. Cer da santiguacea?

E. Da escuyeco vi eries guruce vaten itea, asi copetatic bularretaraño, bularretic97 ezquerreco soñeraño, ezquerrecotic escuyecoraño, minzacen garelaic Trintate Jaun Poderosoarequin.

G. Ycusagun nola.98

E. Aitaren, Semearen99 eta Espiritu Sandu Jaunaren100 hicenean. Amen.

G. Noiz usatu bear·duzu señale ortas?

E. Noiz eta asten baicara cembait obra onen iten, especialqui, guacetic tsaiquicean, echetic atracean, Elizan sarcean, tsatean, edatean eta guacera juatean.

G. Cergatic anverce101 aldis?

E. Cergatic ordu·eta·mementuero102 gure etsayec perseguicen baygaituste.

G. Cer esai103 dire oyec?

E. Mundua, demonioa eta araguia.

G. Badu guruceac etsay oen contra virtuteic?

E. Bai, jauna.

G. Nondic tu104 bada guruceac virtute ori?

E. Cerengatic105 Cristoc garaitu vaicitue vere106 eriocearequin.

G. Eta gurucea adoracen duzulaic107 cer erraten duzu?

E. Adoracen eta vedeicacen zaitut Cristo, ceren zure gurucearen medios erredimitu baicinden108 mundua.

Doctrina cristianain109 divisioa.

Ycusi dugu nola zaren cristioa110, hicena eta guruceain señaleagatic111, horai erran zazu.
G. Cembat gauza dago obligaturic tsaquitera eta entendicera cristaba112 allegacen delaic adimentura?

E. Laur jauna.

G. Cein dire?

E. Lemiscoa, tsaquitea113 cer vear·dugun sinestatu, vigarrena tsaquitea cer vear·dugun114 escatu115, irurgarrena tsaquitia116 cer vear·dugun obratu eta laurgarrena tsaquitia cer vear·dugun errecibitu.

G. Nola tsaquinen117 duzu cer vear·duzun tsinestatu?

E. Daquizquigulaic credo eta articulo fedescoac.

G. Nola tsaquinen duzu cer118 vear·duzun escatu?

E. Daquizquigulaic Aita gurea, Ave maria eta Elizaco gañeraco oracioac.

G. Nola tsaquinen duzu, cer vear·dugun obratu?

E. Daquizquigulaic, Jangoicoaren leguesco119 Mandamentuac, Elizaco borzac, obra misericordioscoac, eta vacochac vere obligacioac120.

G. Nola tsaquin duzu121 cer bear·duzun122 errecibitu?

E. Daquizquigulaic Elizaco zazpi sacramentuac.

Lemisco partea Doctrina cristianaña123, ceintan declaracen124 baita, credo eta articuloin fedesco misterio125 principalenac.
G. Norc erran zue Credo?

E. Amabi apostoloec.

G. Certaco?

E. Guri fede sanduan informaceco.

G. Eta zuc certaco erraten duzu?

E. Cristioac126 dugun fedearen confesaceco.

G. Cer da fedea?

E. Ycusi gabeco gauzain siñestacea.

G. Ycusi zindue Jesu Cristo jayocen?

E. Ez, jauna.

G. Icusi cindue ilcen ó cerura127 iaten?

E. Ez, jauna.

G. Sinestacen duzu?

E. Bai, jauna.

G. Cergatic sinestacen duzu?

E. Cergatic Jangoico gure Jaunac ála errebelatu baitio Eliza ama Sanduari, eta Eliza ama Sanduac ala eracusten128 baitigu guri.

G. Cer gauza dire cristioa vezala duzunac eta sinestacen duzunac?

E. Eliza ama Sanduac dituenac eta sinestacen duenac129.

G. Cer gauza dira zuc eta arec dituenac eta sinestacen duenac?

E. Articulo fedescoac principalqui Credoan dauden vezala.

G. Cer gauza dire articulo fedescoac?

E. Dire gure fedearen misterio130 principalenac edo andienac.

G. Certaco dire articulo fedescoac?

E. Emateco guri noticia distinto at131, Jangoico132 gure Jaunas eta Jesucristo gure Redentoreas.

G. Nor da Jangoico gure Jauna?

E. Da gauza bat, ain escelentea eta admirablea, ez paitaique erran eta·ez pensa, de133 Jaun bat134 infinito ona, poderosoa, sabioa, justoa eta fin gauza guciena.

G. Eta Trintate Sandua135 nor da?

E. Da Jangoico vera, Aita, Semea eta Espiritu Sandua, irur persona distintoac eta Jangoico at berdaderoa.

G. Aita Jangoicoa136 dá?

E. Bai, jauna.

G. Semea Jangoicoa dá?

E. Bai, jauna.

G. Espiritu Sandua Jangoicoa dá?

E. Bay, jauna.

G. Beras137 yrur Jangoico diré?

E. Ez, jauna, irur persona distintoac eta Jangoico bat berdaderoa.

G. Aita, Semea dá?

E. Ez jauna.

G. Espiritu Sandua dá Aita edo Semea?

E. Ez, jauna.

G. Cergatic?

E. Cergatic irur persona distintoac izateagatic dá Jangoico138 verdaderoa.

G. Ori ala delaic139, cembat naturaleza, entendimentu eta vorondate dá Jangoicoaren baitan?

E. Naturaleza vacar bat140, entendimentu vacar bat eta vorondate vacar bat.

G. Eta cembat persona?

E. Yrur distintoac, vaitire: Aita, Semea eta Espiritu Sandua.

G. Nola da Jangoicoa gucis poderosoa?

E. Cerengatic141 vere podoreas iten vaitu nai·duen gucia.

G. Nola dá Criazalea?

E. Cerengatic es·dausetaic142 criatu citue143 gauza guciac.

G. Cer144 finetaco criatu zuen guizona?

E. Mundu ontan Jangoicoa cerbizaceco eta gozaceco Eternidade gucian.

G. Nola da Salbatzalea?

E. Cergatic ematen baitu gracia eta varcacen becatuac.

G. Eta nola da Glorificatzalea?

E. Cergatic ematen baitu gloria aren gracian perseberacen duenai.

G. Badu Jangoicoac gorpuzaren figuric145 gu vezala?

E. Jangoicoa den vezanbates ez jauna, cengatic146 vaita Espiritu puroa, baño147 bay guizon den vezambates148.

G. Yrur persona distinto oyetaic149 cein eguin cen guizon?

E. Vigarrena, vaita Semea.

G. Aita eguin cen150 guizon?

E. Ez, jauna.

G. Espiritu Sandua eguin cen guizon?

E. Ez, jauna.

G. Cein vada?

E. Solamente Semea, cein guizon inic deicen baita Jesucristo.

G. Nor da Jesucristo?

E. Da Jangoicoaren Seme vicia guizon eguin cena151 gu erridimiciagatit152, eta ejemplu emateagatic.

G. Cembat naturaleza, entendimentu eta vorondate da Jesucristoaren153 vaitan?

E. Vi naturaleza, vata divinoa eta vercea humanoa; vi vorondate, vata divinoa154 vercea humanoa; eta vi entendimentu, vata divinoa eta verce155 humanoa.

G. Eta cembat persona eta memoria?

E. Memoria vacar bat, divinoa, cein156 vaita Trintateco vigarren persona157, eta vacar bat158 humanoa cengatic Jangoico159 den vezambatez es tu memoriaic.

G. Cer erran·nai·du Jesusec?

E. Salbazalea160.

G. Certaic salbatu guinduza161?

E. Gauren becatuetaic162 eta demonio aren cautiveriotic.

G. Cer erran·nai·du Cristoc?

E. Ungitua163.

G. Certas izan ce ungitua?

E. Espiritu Sanduaren obras ta gracias.

G. Cristo gure Jauna nola izan cen concevitua, eta jayo ce Maria·Santisimaarenganic?

E. Obracen zuelaic Jangoicoac sobrenaturalqui eta milagrosoqui.

G. Cergatic erraten duzu sobrenaturalqui eta milagrosoqui?

E. Cergatic164 Jesucristo ecen hizan concevitua, eta ecen jayo verce guizonac vezala.

G. Nola izan cen vada misterio hura165?

E. Espiritu Santi166 Jaunac, artu zuen Ama·Virginaren entraña garvietaic odol chorta bat167, odol gartas168 formatu zue169 gorpuz bat, esdausetaic criatu zue arima bat, gorpuz eta anima ura170 juntatu zue Trintateco vigarren personai171 cein vaita Semea, eta len Jangoico cena, guelditu ce Jangoico eta guizon eguinic.

G. Eta nola jayo ce milagrosoqui?

E. Atracen celaic Ama Verginaren sabeletic vacoichic172 dañuc hin gave aren virginidadeari, ála·nola pasacen vaita iruzquia cristale vatetic173, vacoichic auchi eta manchatu gave.

G. Aren ama vici·hizan ce guero veti virginic?

E. Bai, jauna, erdi vaño len, erdicean eta erdias·gueros veti virgina.

G. Cergatic nai174 izan cen175 hil gurucean?

E. Gu libraceagatic becatutic eta erioce eternotic.

G. Eta nola izan gara causante176 vecatuan?

E. Ceren vecatu in vaizuten177 gure lentavisico aitac178 Adan eta Evac orrengatic gucioc vecatu in guinduen179.

G. Cer entendicen duzu ynfernuetara180 tsauci cela Cristo gure Jauna il ondoan?

E. Ez condenatuen lecura baitsic limbora non baizaude arima justoac181.

G. Nola tsauci ce?

E. Arima unituric vere divinidadearequin.

G. Eta aren gorpuza nola guelditu ce?

E. Unituric vere Divinidade verarequin.

G. Nola vistu cen irurgarren egunean?

E. Juntacen celaic aren182 gorpuza eta arima veñ·ere ez ilcecotan183.

G. Nola igan cen ceruetara?

E. Vere virtute propios.

G. Cer erran·nai·du egotea184 tsarriric Aita eternoain escuyeco aldean?

E. Duela igual gloria Jangoicoa den185 vezanbates, eta nior vaño gueyago guizon den vezambates.

G. Noiz etorrico da ilen eta vicien juzgacera?

E. Azquen juicioco egunean.

G. Eta orduan veaute ilec resucitatu?

E. Bai, jauna, len izan citusten gorpuz eta arima verequin.

G. Eta azquen juicioco eguna vaño186 izam beaute guizonac juzgatuac?

E. Bai, jauna, gucioc izan bear·dugu juzgatuac ilcen garen instantean Jangoicoarenganic, onei gozacera seculaco glorian187 Jangoicoarequin eta gaistoei padecicera tormentu eternoac infernuan188.

G. Cer sinestacen duzu erraten duzunean189 sanduen comunioan?190

E. Cristau fiel guciec dugula parte elcarren obra onetan, nola vaitere191 miembroac gorpuz vatean cein vaita Eliza192.

G. Cer da Eliza?

E. Da cristio fiel gucien193 congregacioaren unionea, ceren194 burua baita Aita Sandua195.

G. Nor da Aita Sandua?

E. Da Erromaco Sumo Pontificea Jesucristo196, vicarioa lurrean, ceñec197 gucioc gaude198 obligaturic obedecicera.

G. Credo eta articulo199 fedescos landa, sinestacen duzu verce gauzaic?

E. Bai, jauna, Eliza Ama sanduac eracusi dirana200 eta Elizama Sanduac errevelatu duen gucia201.

G. Cer gauza dire oyec?

E. Ori ez dezala202 niri203 galdin, ceren naicen ignorantea, Elizac vaitu Dotoreac eta ayec vadaquite errespondicen204.

M.205 Ongui erran duzu. Elizaco Dotorei206 tocacen zayote eta·ez zuri contu·ematea Fedesco gauza gucies, asqui·da zuretaco Articulo fedescoas contu·ematea credoan dauden vezala.

Cristioain dotrinaren bigarren partea, ceintan esplicacen da207 cer vear·dugun escatu, eta Eliza Ama Sainduain oracioac.

Ycusi dugu nola daquizun208 cer bear·dugun209 sinestatu, cein vaita lemisco gauza210; pasa gaicen211 vigarrenera, cein212 vaita tsaquitea cer bear·dugun escatu. Erran zazu.
G. Norc erran zuen Aita gurea?

E. Jesucristoc, jauna213.

G. Certaco?

E. Guri214 otoiz·iten eracusteco.

G. Cer da otoitz·itea?

E. Jangoicoari vioza goracea eta faboreac escacea215.

G. Cembat gucietara216 da oracioa?

E. Bietara jauna: bata mentala eta vercea vocala Jauna217.

G. Cein da218 mentala?

E. Da iten den gura219 ejercitacen dugulaic arimain potenciac, oroice garelaic cenbait gauza ones, pensacen dugulaic entendimentuarequin gauza on gartas, ite dugulaic borondateaiqui cembait acto on, nola izatea dolorea220 vere becatues, eta cembait erresolucio, nola confesaceas eta vicis mudacea221.

G. Cer gauza da bocala?

E. Da ices iten den gura, ála·nola errezacen dugulaic Aita gurea222.

G. Aita gurea erraten223 duzulaic norequin minzacen zara?

E. Gure Jangoicoarequin Jauna.

G. Non dago Jangoico gure Jauna?

E. Lecu gucietan, especialqui ceruan eta Aldareco Sacramentu Sanduan.

G. Eta Jangoico guizona den izatez224, non dago?

E. Ceruan baitsic eta Aldareco Sacramentu Sanduan.

G. Cein da oracioetaic225 obena?

E. Aita gurea, jauna.

G. Cergatic?

E. Cergatic erram baizue Cristoc Apostoluec escaturic.

G. Cergatic gueyago?

E. Cergatic baititu zazpi peticio fundatuic caridade gucian226.

G. Cein dire?

E. Lemitsicoa dá Santifica bedi zure icena.

G. Cer escacen duzue peticio ortan?

E. Jangoicoaren hicena hizan daela honratua eta alavatua mundu gucian.

G. Cein da vigarrena?

E. Etorri vedi guregana zure erreñua.

G.227 Erreina dezala Jangoicoac emen gure arimetan vere gracias, eta vercean digula bere gloria.

G. Cein da yrugarrena?

E. Eguin vedi228 zure vorondatea ceruan vezala lurrean ere.

G. Cer escacen duzu peticio ortan?

E. Yn zagula Jangoicoaren vorondatea emen lurrean, ála·nola item229 baitute ceruan Sanduec eta Bienaventuratuec.

G. Cein da laugarrena?

E. Eman ezaguzu egunerosco oguia.

G. Cer escacen duzu peticio ortan?

E. Jangoicoac eman dezagula230 egunerosco231 mantenimentu gorpucecoa, gracia espiritualac eta Sacramentuac arimaraco.

G. Cein da bozgarrena232?

E. Barca dizcuguzu guri gauren zorrac, ala·nola guc barcacen baitiogute zor·gaitusteneri.

G. Cer escacen duzu peticio ortan?

E. Jangoicoac barca dizquigula guri gauren becatuac, ála·nola guc barcacen baitiogute zor233 gaitusteneri.

G. Cein da seigarrena?

E. Ez caizala uci tentacioan erorcera234.

G. Cer escacen duzu peticio ortan?

E. Jangoicoac es caizala uci tentacioan erorcera eta·ez consenticera, ceren domonioac vaitabilza tentasten gu pecatuan erorastera235.

G. Cein da zazpigarrena?

E. Baitsic libra gaizala236 gaiz gucietaic.

G. Cer escacen duzu peticio ortan?

E. Jangoicoac libra gaizala gaiz, peligro237 espirituale eta corporal238 gucietaic.

G. Cergatic erraten duzu lenic, Aita gurea ceruetan zaudena?

E. Jangoicoari vioza goraceco eta·escatu mercheac239 eta faboreac humildade eta240 confianzarequi.

G. Cer erranai·du azquen iz onec, amen?

E. Ala izan daela jauna241.

G. Cer oracio iten242 principalqui Ama·Virginari?

E. Ave·Maria eta Salvea Jauna243.

G. Norc erran zuen Ave·Maria?

E. Ainguiru San Gabrielec etorri celaic Ama·Virginain saludacera.

G. Norc erran244 Salbe?

E. Eliza ama Sanduac dauca errecibituic.

G. Certaco?

E. Amaberginai245 faboreac eta merchedeac246 escaceco.

G. Ave·Maria edo Salvea erraten duzunean247 norequi minzacen zara?

E. Gure Maria·Santisimarequin248, Jauna.

G. Nor da Maria Santisima?

E. Da Señora bat249, virtutes veta250, becatuic gabe concebitua251, cein baita Jangoicoain Ama eta dago252 ceruan.

G. Eta aldarean dagona nor da?

E. Da aren imagen253 eta semejanza bat ceruan dagoñana254.

G. Certaco dago an?255

E. Cergatic artas oroi gaicen ceruan dagonas, eta icusi iduqui zagun erreverencia256.

G. Orbat257 in bar·duzu otoiz ainguiru eta verce sainduei?

E. Bai, Jauna, gauren medianeroac258 vezala.

G. Cer gauza dire ainguiruac?

E. Dire espiritu Bienaventuratuac259, daudenac Jangoicoas ceruan gozacen.

G. Certaco criatu cituen Jangoicoac ainguiruac260?

E. Cergatic eternoqui alabatu eta vedeica dezaten261.

G. Cergatic gueyago?

E. Aren ministroac diren vezala governa dezaten Eliza eta guardatu guizonac.

G. Beras262, bauzu zuc cere ainguiru·guardacoa?

E. Bai, Jauna, badut, eta vaute verce guizon gucic ere.

Yduqui diezozu263 bada devocio264 andi vat encomendaceco egunero265.

Yrurgarren266 partea ceintan267 declaracen da tsaquitea cer bear·dugun obratu.

Ycusi dugu cer bear·dugun268 sinestatu eta otoiz·itea269; orai icusi bear·dugu nola bear·dugun obratu.
G. Jangoicoaren leguesco mandamentuetaic, cein da lemitsicoa?

E. Maitacea Jangoicoa gauza gucien gañetic.

G. Norc maitacen du Jangoicoa?

E. Aren mandamentuac guardacen duenac270.

G. Cer da Jangoicoa maitacea gauza gucien gañetic?

E. Nayago munduco gauza guciac galdu271, eci Jangoicoa ofenditu.

G. Certara gueyago obligacen gaitu mandamentu onec?

E. Adoracera Jangoico bat bacarra, gorpuceco eta arimaco reberencia272 andi batequin, sinestacen eta·esperacen dugulaic aren baitan fede vici batequin.

G. Norc iten du vecatu mandamentu ontan?

E. Ydolo edo Jangoico falsuac adoracen tuenac, edo fedesco cembait gauza dudacen duenac, eta misterio principalac icasten ez tuenac acto fedesco, esperanza eta caridadescoac iten es tuenac, Jangoicoain misericordiain esperanzaic es tuenac, edo cenbait Sacramentu indignoqui errecibicen duenac.

G. Norc gueyago?

E. Agüero eta echicerietan tsinestacen duenac, eta supersticios273 valiacen denac.

G. Cein da vigarrena?

E. Juramentu vanoic in ezagula.

G. Norc274 iten275 juramentu vanoqui?

E. Eguia gabe, justiciaic gabe juramentu iten duenac.

G. Cer da guezurrean juramentu itea276?

E. Juramentu itea senti es tuen gauzan277 gañan edo guezurrean278.

G. Eta cer vecatu iten du eguia gabe279, ó dudan dagon juramentua280 eguia den ero ez281?

E. Mortalqui juramentua izanic ere282 gauza leveaingatit283.

G. Cer juramentu da justiciaic gavecoa284?

E. Juramentu itea285 gauza injustu edo gaistoain gañan286, nola itea cenbait gauza gaisto gure projimoai.

G. Cer becatu iten du juramentu iten duenac justiciaic gabe?

E. Mortalqui juramentua inic ere gauza lebeaingatic.287

G. Cer da juramentu itea necesidadeic gabe?

E. Juramentu itea gauza causa288 graberic gabe edo gauza momentu gutiengatic.

G. Eta cer vecatu da gau?

E. Veniala, faltacen es tuelaic eguiai289 edo justiciain juramentuai.

G. Juramentu, boto edo promesa iten duenac cenbait on iteco, dago obligatuic cumplicera290?

E. Bay, jauna, eta·ez cumplicea ó luzacea dembora lucean291, da vecatu mortala292, delaic materia293 grabean.

G. Eta vecatu dá vanoan juramentu itea criaturen contra?294

E. Bay, jauna ceren295 iten baizayo bere criadoreari.

G. Nola296 iten da juramentu criaturen contra?297

E. Erraten delaic298: v.g. nere animas, nere gorpuzas, ceruas, lurreas, au ala dela.299

G. Cer erremedio da vanoqui juramentu ez iteco?300

E. Acostumbracea erratera, ez edo bay, Jesucristoc eracusten duen bezala.

G. Proivicen301 da verce cembait gauza mandamentu ontan?

E. Bay, jauna, proibicen da ere, blasfemia302, cein baita erratea cenbait hiz gaisto Jangoicoain eta Sanduen contra, cein baita becatu mortala303.

G. Cein da yrurgarrena?

E. Tsayac eta igandeac santificacea.

G. Norc santificacen tu tsayac eta verce festac?

E. Mesa osoa enzuten duenac eta premioric304 gabe trabajacen es tenac.

G. Cein da laugarrena?

E. Gauren aita·eta·amac, ongui onra eta errespetacen duenac305.

G. Nor306 onracen eta errespetacen ditu gauren aita·eta·amac307?

E. Obedicen, socorricen eta erreverenciacen tustenec308.

G. Ceñec iten du vecatu orien contra309?

E. Hume desobedienteac310 veren aitendaco echeco gauzaren311 gañan, eta costumbre312 onetan caso iten es tutenac, socorricen es tutenac313 veren necesidadetan, juramentu votacen eta vurla iten dutenec, edo tsocen dutenec, eta·ezconcen direnac aita·eta·amain vorondatearen contra314.

G. Nor verceic comprendicen dire315 aita·eta·ama landara?

E. Gauroc baño zarraocoac, adinean, dignidadean316 eta governuan.

G. Eta mandamentu ontan comprendicen dire obligacio gueyago humes317 landara veren aitendaco318?

E. Bay, jauna, zarraocoec, vercen gastendaco, eta aitenec veren humendaco319.

G. Eta cein dere320 evec?

E. Alimentacea, eracustea, castigacea, ejemplu ona ematea eta allegacen direlaic adinera, veren estadura ematea.

G. Nola321 iten dute vecatu ontan faltacen dutenec?

E. Erregularqui mortala, Jauna322.

G. Cein da vorzgarrena?

E. Nior hil es dezagula323.

G. Cer manacen da mandamentu ontan324?

E. Niori gaizqui in es dezagula ez obras, ez hices eta·es deseyus ere325.

G. Eta norc iten du vecatu mandamentu onen contra?

E. Bere vuruay edo projimo·launay ilcea deseacen duenac ero326 verce cenbait gauza grabe, odioan vici denac327 edo eriocea iten duenac, edo cembait golpe ematen duenac328, mozcorcen denac, ó tsaten duenac cembait gauza gaisto osasunain contra, ó pasacen duenac vere vicia peligroan, ó equencen duenac, vere329 vuruain contra juramentu iten duenac, ó vercen330 norvaiten contra maldecicen duenac.

G. Cer gauza da maldecicea?

E. Da escacea verac veretaco ó verce vatendaco cenbait331 gauza gaisto, nola erratea ojala gueldituco aiz332 ilic.

G. Eta cer vecatu333 da maldecicea?

E. Balimbada deseyu gaistos, vecatu mortala Jauna334.

G. Eta·ez vada alaco deseyus?335

E. Veniala, ez izanic aldi gucies336.

G. Norc iten du bada vecatu mortala vada337, gaizqui iten duenac deseyuric338 gabe?

E. Regularqui339 aitec eta verce persona superiorec maldecicen dutenec persona inferioren aicinean, juramentu votaceco costumbrea dutenec eta diligencia iten es tuenac juramentuain costumbrea usteco340.

G. Eta cergatic alá?

E. Cergatic arren341 erran gaistos eta ejemplu charras incitacen duen au342 Jangoicoain ofendicera343, cein deicen vayta ascandaloa.

G. Cein da seigarrena?

E. Lujuriasco vecatuic in ez zagula.

G. Cer manacen da mandamentu ontan?

E. Yzan gaicela garbiac, castoac344, pensamentu, hiz eta obretan.

G. Norc iten du vecatu mortala mandamentu onen contra345?

E. Advertencia guciaiqui346 deleitacen direnac pensamentu impuruetan, ez paratuic ere obras eta·ez deseatuyc ere paracea obran347, tsarduqui eta cantacen duenac gauza torpeac, ó gustuaiquin aicen duenac348, edo verequi edo vercequi izaten duenac uquidura tsusiac349 ó acione desonestoac iten duenac edo obras eroicen direnac.

G. Cein da zazpigarrena?

E. Ez evastea Jauna350.

G. Cer manacen da mandamentu ontan?

E. Ez equencea, ez iduquicea, ez nay·izatea vercen gauzaic, tsabearen vorondatearen contra.

G. Eta norc iten du vecatu mandamentu351 onen contra?

E. Ejecutacen dutenec erocein gauza evetaic, edo verce erocein guisas iten dutenec gaizqui materia gravean vere projimoai352.

G. Eta evetan dañu iten duenac erocein guisas izan daela, gueldicen353 cemvait obligacioequin354?

E. Gueldicen da obligacio grave vatequin izulcera lemañolen causatu dituen355 dañu guciac.

G. Cein da zorcigarrena?

E. Niori falso testimonioric echequi es dezagula356 ez guezurric erran357.

G. Cer manacen da mandamentu ontan?

E. Es dezagula arinqui juzgatu358, erran naut359, motivo360 eta fundamentuic gabe361 lagun·progimoas, ez erran eta·ez aitu aren defectuac.

G. Eta norc quebrantacen du mandamentu gau362?

E. Arrazoñic gabe gaizqui juzgacen duenac, erranaut, fundamentuic eta motivoic gabe ortaraco, infamacen, descubricen eta secretuac aguercen edo guezurrac votacen duenac363.

G. Eta progimo·laguna infamacen duenac gauza grabean erraten diolaic, cembait delito grabes ocultoan dauden cemvait gauza ocultoan dagon cenbait dagona edo es dena, edo aurpeguira emanes vere defectuac364 gueldicen da cembait obligacioequin365?

E. Gueldicen da obligacioaiqui vere onra eta fama equendu diona viulcera366.

G. Cer devecacen dá vederaci eta amargarren mandamentuan367?

E. Berceren emastequiain368 deseyu sensualac eta369 vercen aciendaian deseyuac.

Erran zquizu Eliza Ama Sanduco370 mandamentuac.

Elizaco371 Ama Sanduco mandamentuac dire vorz.
G. Certaco dire mandamentu evec?

E. Divinoac obequi guardaceco.

G. Lemitsicoa vaita meza enzutea, nori tocacen zayo?

E. Batayuc dauden cristio guciei374.

G. Eta nola veaute enzun?

E. Presente dagolaic meza sanduan atencione375 andi vatequin, meditacen cembait libro espiritualequin edo errezacen devocio andi vatequin.

G. Eta legitimoiqui impedituic es tagonac aicen es tuena meza sandua, edo egoten valin vada distraituic, edo tsarduquicen, edo distraituic parte principalean, edo paracen vada peligroan galceco meza376, cer vecatu iten du?

E. Becatu mortala, Jauna.

G. Vigarrena eta yrugarrena vaita377 confesacea eta comecacea, nori obligacen zayo?

E. Becatu378 mortalain azpian379 obligacen zayote cristio adimentu duten gucieri.

G. Confesacen eta comecacen denac380 sacrilegoqui cumplicen dute Vazcoaiqui381?

E. Niongo maneras eta vi gauza evetan cometicen dute vi vecatu mortale382.

G. Eta aurquicen valimvada383 ilceco peligroan, eta·ez vadu confesoreic cer in viar·du?

E. Acto contricionescoa384 proposituaiqui confesaceco.

G. Laugarrena385, vaita varucea, nori obligacen zayo?

E. Oguei eta urte bat cumplitu den386 gucieri.

G. Eta nola varutu bear·du387?

E. Abstenicen delaic tsatetic manjare proibituetaic, eta tsaten388 vein vaicic eguerdian.

G. Eta varua ausi gabe ar dezaque cerbait goicetan389?

E. Ez izanic390 vaitsic causa lebea ere391 ar dezaque onza vat vezala.

G. Eta arrasean?

E. Ar dezaque colacioan usacen dutenec gende onec concencia onecoec392, galditen dutelaic dudan393 balin badere confesore docto vati.

G. Eta causa legitimoic gabe varucen ez valin394 vada, cer vecatu iten dute395?

E. Mortala, Jauna.

G. Eta preceptoac396 aragui tsatecoa varu den egunetan, ez nastecoa397 aragui edo vigilia tsateracoan vazcari vatean, eta·ez tsatea arroice edo esne gauzaric gariciman bulaic es tuenac, nori obligacen zayote?

E. Adimentura allegatu diren guciei398.

G. Eta cer399 vecatu iten dute observacen es tutenec?

E. Becatu mortala, Jauna faltacen duten aldiero.

Obra misericordiacoac400 dire amalau, lemisico zazpiac dire espiritualac, eta verce zazpiac dire corporalac.

Espiritualac dire evec:
Corporalac dire evec:
G. Cergatic deicen dere misericordiascoac?

E. Ceren404 ez paitere zor justicias.

G. Obra misericordioso405 evetan, edo verce erocein ejecutacen duenac406 cristioac, izanic407precectocoac edo obligacioscoac, cer conseguicen du?

E. Jangoicoain gracian valin vadago, meretsicen du aumentu graciacoa eta gloriacoa408, eta satisfatu aequin409 vere vecatues, eta alcanzatu Jangoicoainganic ongui410 espiritualac eta corporalac comeni·valim·vazaizquio411.

G. Eta412 cergatic erraten duzu valin badago Jangoicoaren gracian?

E. Cerengatic413 obra onac hinac414 vecatu mortalean es tire meritorioac ez415 satisfatoreac, vaitsican impretator irioac416, ceren ayengatic417 consegui dezaque Jangoicoarenganic cembait veneficio.

Laugarren partea, ceñetan declaracen vaitire Sacramentuen peticioac eta tsaquin cer bear·duen errecibitu.

Ycusi dugu vadaquizula418 nola vear·duzun419 sinesi, otoiz·eguin eta obratu, icusagun oray cer bear·duzun obratu420 vaita421 dotrinayn422 laugarren partea.
Erran zquizu Sacramentuac.
Elizaco Sacramentuac dire zazpi; lemisco vorzac dire necesidadescoac eta423 vorondatescoac, ayec424 gabe ez paitaque425 salbatu guizona, usten vaitu menosprecios, eta verce426 viac dire vorondatescoac.
G. Cer gauza dire Sacramentuac?

E. Dire campoco señale vazuc Jesucristoc instituituac430 ayengatic emateco gracia eta virtuteac.

G. Cer da gracia?

E. Da izate divino vat, ceñetan iten vaitu Jangoicoac guizonay431 vere ume eta ceruco herederoa432.

G. Eta nola deicen da gracia gau?

E. Santificacea433.

G. Eta vada verce cembait434 gracia ontas landara?

E. Badire verce vazuc435 deicen vaitire actualac edo436 ausilioac é437 inspiracioneac, ceñetan ayec gabe, ez paizaquegu abiatu, eta·ez continuatu eta438 ez acabatu gauza onic verce viciraco.

G. Eta evec cer dire?

E. Dire eguiasco socorro vazuc439 ematen vaitigu gure Jaunac, gaiza evitaceco eta ongui440 iteco441, nola vaitire, predicuac442, ejemplu onac, erioce repentinoac eta verce cembait argui ematen vaitigu gure Jaunac, ilustracen duelaric gure entendimentua443, eta deseyu Sandu azuc ceñequi visitacen du gure vorondatea444 oneraco.

G. Cer virtute ematen dute Sacramentuec graciarequin vatean?

E. Principalqui irur445 teologalac eta divinoac.

G. Cein dire?

E. Fedea, Esperanza eta Caridadea.

G. Cer da Fedea?

E. Ycusi gabeco gauzain tsinestacea, ceren446 Jangoicoac ála errebelatu baitu447.

G. Cer da Esperanza?

E. Esperanza izatea Jangoicoaren Glorian gauren graciain medios448 eta gauren449 obra ones.

G. Cer da caridadea?

E. Maitacea Jangoicoa gauza gucien gañetic eta gauren laun450 projimoac451 gauren buruac vezala aurquicen garelaic ayequi ála·nola nai·baiguindugu452 ayec453 portacea gurequi.

G. Certaco izan ze instituitua Batayoco Sacramentua?

E. Becatu originalain equenceco, edo verce erocein becatu aurquicen valimbada Batayatu bear·duenaren vaitan.

G. Cer vecatu da vecatu originala454?

E. Da vecatu ura455, ceñetan gucioc jayocen baicara heredaturic gauren aita·eta·amenganic456, cein vaitire Adan eta Eva.

G. Eta necesidade preciso457 vatean nor458 bataya dezaque?

E. Erocein guizon edo emastequiec conocimentura allegatuas·gueros.

G. Eta459 nola vear·du ejecutatu?

E. Ytsurcen duelaic ura naturala aurrain burutic vera eta erranes460 vatayaceco intencioaiquin: Nic batayacen zaitut Aitaren hicenean, Semearen eta Espiritu Sanduaren hicenean. Ala izan daela461.

G. Certaco da Sacramentu confirmaciocoa?

E. Confirmaceco eta fortaleciceco batayu Sanduan462 errecibitu guinduen fedea.

G. Eta adimentura allegatuas·gueros, errecibicen badu, Sacramentu au vecatu mortalean463, cer vecatu iten du464?

E. Becatu mortala, Jauna.

G. Cer im ber·du bada ez becatu au errecibiceco465?

E. Lendanic disponitu466 iten duelaic confesio on bat.

G. Certaco da sacramentu penitenciacoa467?

E. Barcaceco in tuen becatu guciac batayatuas·guerostic468.

G. Cer vecatu dire oyeq469?

E. Mortalac eta venialac Jauna470.

G. Cer da vecatu mortala?

E. Da erratea, hitea, pensacea ó deseacea cerbait gauza471 Jangoicoaren leguearen contra materia grabean.

G. Cergatic deicen da mortala?

E. Cergatic hilcen vaitu472 arima iten duenaiña.

G. Eta noiz errecibicen dugu penitenciaco Sacramentu Sandua?473

E. Ongui confesacen garelaic eta absolucioa errecibicen dugulaic.

E. Cer parte ditu penitenciac vecatu mortalain equenceco?

G. Yrur, Jauna.

E. Cein dire?

G. Vioceco contricioa, agosco confesioa eta obrasco satisfacioa.

E. Eta iru gauza preciso evetan, errecibitu nai·duenac Sacramentu gau474 incluicen dire475 verce cembait gauza?

E. Bay, Jauna: Contricioan incluicen da propositoa emendacecoa, eta confesioan examina concienciacoa476.

G. Gau ála delaic: Cembat gauza477 vear·ditu tsaquin penitenciaco Sacramentuain erricibitceco478 eta confesio on baten iteco?

E. Borz jauna479, vaitere: Lemitsicoa concienciain ongui examinacea; vigarrena, dolorea formacea; irugarrena propositu firme baten arcea; laugarrena agosco confesioa; eta vorzgarrena obrasco satisfacioa480.

G. Cer da concenciain ongui481 examinacea?

E. Da itea diligencia bazuc necesarioac482 vat·verac483 oroiceco vere vecatu gucies confesatu gave dauzquienac, discurricen dituelaic Jangoico484 leguesco mandamentuetan elizaco vorzetaic parage ibili den gucietas ocupacio izan duenetan Jangoicoai hargui escatu ondoan ezauceco vere culpac485.

G. Cembat maneras dá vioceco contricioa?

E. Vietara jauna: Vata perfectoa, cein vaita contricioa, eta vercea ez ain perfectoa cein vaita atricioa486.

G. Cein da contricio perfecta487?

E. Damu edo sentimentu sobrenatural bat Jangoico ofendituas488, ceren vaita ain ona, erranaut cergatic vaita gucis ona, proposituarequin confesaceco eta emendaceco eta penitenciain cumpliceco.

G. Eta cer da atricioa?

E. Da damu ó sentimentura bat489 Jangoicoa ofendituas, vecatuain490 itsutasunaz ó infernuain veldurres ó ceren galdu duen gloria491, proposituaiquin confesaceco etc.

G. Cein da ebetaic vietaic obena?

E. Contricio perfectoa, Jauna.

G. Cergatic492?

E. Cergatic contricione perfectoa jayocen baita vere amorioainganic, eta atricioña veldurretic; contricione perfectotic vat confesatuic ez egonic ere, varcacen zaizquio vere becatuac mortaleac izanic ere, eta paracen da Jangoicoain gracian, vaña atricioaiqui ez tire conseguicen efectu evec493.

G. Eta confesaceco vat ongui, asqui·da ematea494 atriciosco dolorea495, edo vear·du eman contriciocoa ere496?

E. Comunsqui erraten da asqui dela ematea atriciosco dolorea, vaña obe eta seguroago da ematea497 contricionecoa eta au bear·du procuratu ematea confesacen denac.

G. Eta noiz izan498 bear·du dolorea?

E. Confesoreac asolbitu vaño lenago.

G. Cer da propositoa?

E. Harcea499 resolucione firme bat seculan·gueyago becatuic iteco500.

G. Cer da agosco confesioa?

E. Da erratea aita confesoriari vere becatu501 mortale guciac animo osoarequin penitenciau cumpliceco502.

G. Ytsilcen duenac503 alques cembait becatu mortale, ó confesacen duenac verce cembait iten es tuenic edo iten duenac vere confesioa doloreric gabe, proposituic eta animuyc504 gave cumpliceco vere penitencia505, ongui confesacen dá?

E. Ez, Jauna, eta506 gueldicen da obligacioaiqui izulceco confesacera, confesatu tuen vecatuac, confesatu es tituenac eta sacrilegio in duenas507.

G. Eta norc tsines tazaquegu508 es tuela doloreic509 ez·eta·ez proposituric izan confesionetan?

E. Apartacen es tenac510 ocasio gaisto gucietaic, eta guero vat·edo·verce confesioneac inic ere erorcen valimbada vecatu veretan511.

G. Eta animaceco512 vat formacera dolorea eta propositoa513, cer izanen da514 conveni itea?

E. Allegatu vaño lenago confesacera escatu Jangoicoay vere ausilioac, meditatu vuelta vates veneficio in digunetan, vere pasio eta eriocean, eta vein·eta·gueyagos erran acto contriciocoa515.

G. Cer da516 obrasco satisfacioa?

E. Da satisfacea Jangoicoay517 pena temporaletaic meretsituac vere vecatuengatic cumplicen duelaic penitencia emana vere confesoreac.

G. Eta cer vecatu iten du penitencia cumplicen es tuenac, edo luzacen duenac penitenciain cumpliceco518?

E. Vecatu mortala Jauna, delaic penitencia gravea519.

G. Eta in zaquegu satisfatu Jangoicoa gueyago penitencias ematen digun landara520?

E. Bay, Jauna, erocein verce generos obra onequin hinac Jangoicoaren gracia eta Yndulgenciac521 garacis522.

G. Cer gauza dire Yndulgenciac?

E. Dire gracia bazuc ceren medios conseguicen da pena temporala pagatu bear·dena vici ontan edo vercean523.

G. Eta nola vear·du igaraci524?

E. Yten duelaic525 graciasco estaduan fin ortaraco manatuyc526 dagon vezala527.

G. Eta mundu ontan satisfacen es duenac juaten balin badere purgatoriora guc satisfaciogute528 edo lagundu529?

E. Bay, Jauna, obra verequin satisfatu zaquegun berequin530.

G. Eta da preciso vat vecatuan erorcen balimbada, confesacea beala varca zayon vere vecatuac?531

E. Ongui lizaque vaña es ta necesario.

G. Cer im biar·du bada?

E. Yduqui berdaderoa vere becatues532 proposituarequin confesaceco eta emendaceco Eliza Ama Sanduac manacen533 bezala534.

G. Cer da535 becatu veniala?

E. Da becatu mortalain536 disposicio bat.

G. Cergatic deicen da veniala?

E. Cerengatic facilqui erorcen537 vaita guizona538 eta facilqui varcacen baizayo539.

G. Cembat medios?540

E. Bederacis Jauna.541

G. Cein dire?

Lemisicoa542, Mesa enzuteagatic.
Vigarrena, Comecaceagatic.
Yrurgarrena, Confesio generala errateagatic.
Laugarrena, Obispoain vendicioaingatic.
Vorzgarrena, ur vedeicatua arceagatic543.
Seigarrena, ogui vedeicatua arceagatic.
Zazpigarrena, Aita gurea errateagatic.
Zorcigarrena, predicua aicegatic.
Eta vederacigarrena, bularretan golpe emateagatic, escacen dugulaic Jangoicoari perdon edo varcamendu544.

G. Cergatic erraten duzu escacen delaic barcamendu?545

E. Entendicera emateco conseguiceco becatuen varcacioa, izan bear·dugula cembait damu sobrenatural cembait becatu inas546.

G. Eta obligatuic gaude confesacera becatu venialac?

E. Ez, Jauna, vaño da arras on eta necesario547.

G. Eta azquen confesiotic onat dituenac solo becatu venialac548, cer hizain da conveniente itea549 aseguraceco dolorea eta propositoa?

E. Confesatu ere aetas confesatuic ere550 cembait vecatu mortale vici pasatuas551.

G. Certaco da552 Elizaco Sacramentu553 Comunionecoa?

E. Errecibicen dugulaic dignoqui, izan daela gure mantenimentu arimacoa554 y aumenta daen gracia.

G. Certaco555 erraten duzu dignoqui?

E. Manifestaceco sacramentuan es tela izain mantenimentu gure arimaindaco ez padugu errecibicen bear·dugun disposicioaiqui amberce gorpuzain partetic nola arimain partetic556.

G. Cer disposicioac izan bear·dute necesario, vada557, arimain partetic?

E. Egotea Jangoicoaren gracian.

G. Eta erori denac becatu mortalean558, nola vear·du disponitu comecaceco?

E. Ongui confesaturic559.

G. Eta confesatu ondoan oroicen valimbada cembait vecatu mortales560 cer im biar·du?

E. Aicinetic561 confesatu.

G. Eta gorpuzain partetic cer disposicio izan bear·du?

E. Allegatu (ez valimbada comecadura veaticos) varuric562 daus tsan eta edan gabe563, gabasco amabietaic goiti.

G. Cer errecibicen duzu Sacramentu comunionecoan564?

E. Jesucristo gure Jaunain gorpuz preciosa guizon in cena, ain berdaderoqui eta errealqui nola vaitago ceruan eta Aldareco Sacramentu Sanduan565.

G. Au ala delaic, nor dago ostian consagraciosco izac erran ondoan566?

E. Jesucristoin gorpuz preciosa tsuntatuic odolaiqui eta arima divinidadeiqui567.

G. Eta calicean?

E. Jesucristoin odol preciosa tsuntaturic vere gorpuz eta arimarequi eta divinidadeaiqui568.

G. Au ála delaic569, Jesucristo gucia dago ostian eta calicean?

E. Jesucristo gucia dago ostia gucian, eta gucia parte570 gucietan eta lo·mismo571 calicean.

G. Eta consagracio572 ondoan vadago573 ostian oguiric eta calicean ardoic?

E. Ez Jauna, vaitsic daude oguiain eta ardoain acidente vazuc574, nola vaitere urrina575, colorea eta zaporea.

G. Eta particem bada ostia ó veretsten bada calicean dagona, particen ó bertsten da Jesucristo?

E. Ez, Jauna; gucia osoic gueldicen da eta576 eguiasqui pitsca gucietan.

G. Eta allegacen denac comecacera vear·dituen577 disposicioac578 gabe, errecibicen du baita·ere579 Jesucristo?

E. Bay, Jauna; vaña provechuic gabe, cergatic cometicen du becatu mortale grabe bat580.

G. Eta ayei aprobechacen581 erranas landara, cer zayote582 conveniente itea conseguiceco gueyago583 frutoac?

E. Consideratu comecatu vaño len nor den gure Jauna, guregana eldu dena584, ejercitatu acto fedesco, esperanza eta caridadescoetan, errecibitu humildade eta erreverencia585 andienarequin586, eta ondorean eman esquerrac in dion beneficio587 andias.

G. Certaco da oliaduraco Sacramentu Sandua588?

E. Yru gaucetaco, Jauna589.

G. Cein dire?

E. Lemitsicoa, equenceco590 erresto eta mancha guciac vere vici gucian in tuenac.
Vigarrena, animay indar emateco etsai gucien contra.
Yrugarrena, gorpuzay591 emateco osasuna combeni balin bazayo.

G. Eta vaute obligacioic allegatuas592 gueros593 conocimentura eta aurquicen vadire eri peligro andi vatean594 errecibiceco595 Sacramentu au596?

E. Bay, Jauna; eta iten dute vecatu mortala dezaquetelaic ez padute errecibicen, ó iten vadute597 vecatu mortalean.

G. Cer im bear·du vada vecatu mortalean aurquicen denac598 dignoqui errecibiceco Sacramentu au599?

E. Confesatu lenic600, eta·ez padezaque ejecutatu, hin acto contricionesco at.

G. Certaco da Ordenace601 Sacramentua?

E. Consagraceco eta Ordenaceco digno ministroac Elizacoac602, cein vaitere Sacerdoteac, Diaconoac eta Subdiaconoac.

G. Eta Elizaco Ministroac particularqui Sacerdoteac vea ute603 veneratu eta errespetatu distincio atequi?

E. Bay, Jauna.

G. Certaco Sacramentu Matrimoniocoa604?

E. Ezconceco eta·ezconduei esquerrac605 emateco606, eta vici daicen607 elcarren artean608 vaquean eta unionean eta izaten609 humeac az dezquiten ceruraco.

G. Eta preciso610 da errecibiceco611 dignoqui Sacramentu au612 Jangoicoan gracian613 ezconcen direnac?

E. Bay, Jauna614.

G. Eta aurquicen es tirenac Jangoicoaren gracian, nola vear·dute disponitu errecibiceco?

E. Confesaceaiqui, Jauna615.

Becatu capitalac dire zazpi.

G. Cergatic deicen dire616 becatu capitalac zazpiey617 comusqui deicen baite618 mortalac?

E. Deicen dere capitalac, cengatic baitere buruac vezala iturri zain, vicio guciena, ceñetan619 jayocen baitire, eta deicea620 mortalac vazuetan ez zayote cuadracen621, cengatic anis aldis es tire vaicic venialac.

G. Nois dire mortalac?

E. Direlaic Jangoicoaren622 caridadearen eta projimo·launain contra.

G. Noiz dire caridadearen contra?

E. Direlaic Jangoicoaren eta vere Elizain contra materia grabean, eta quebrantacen delaic623 verce cembait mandamentu624.

G. Cer da soberbia?

E. Apetitu desordenatu bat izatea verce guciac baño625.

G. Cer da avaricia?

E. Da apetitu at desordenatua haciendena626.

G. Cer da lujuria?

E. Da apetitu desordenatu at, araguian deseyu ciquin bat, eta ayetan deleitacea627.

G. Cer da ira?

E. Da apetitu desordenatu bat venganzaña628.

G. Cer da gula?

E. Da apetitu desordenatu bat tsateco eta edateco gañan deseyu andi vat izatea629

G. Cer da imbidia?

E. Sentimentura bat izigarria vere lagunain ondasunes630.

G. Cer da accidia ó pereza631?

E. Lazotasun andi bat ongui iteco632.

Vicioben633 contra vadire zazpi virtute.

Arimain esayetaic ceñetaic vear·dugu igasi·in634 dire irur.

G. Nor da Mundua?

E. Dire guizon mundanoac gaistoac eta perbersoac.

G. Nor da Demonioa?

E. Da ainguiu bat, ceñetan Jangoicoac criatu zuena Ceruetaco636 eta cergatic errebelatu vaice Magestadearen contra verce637 laun anicequin, vota citue infernuetará veren laun maldadecoequin, cein deicen vaitere638 Demonioac.

G. Nor da639 Araguia?

E. Da gure gorpuza vere pasione eta inclinacio gaistoequi.

G. Nola garaituco zu640 Mundua641?

E. Utcis munduco pompac eta vanidadeac.

G. Nola hias eta garaitu duzu Demonioa642?

E. Oracios eta humildades.

G. Nola ias eta garaicen da Araguia643?

E. Ontas iten da ias eta garaicen da644 aspereza, disciplina eta varuequin645; au·da etsayic andiena, cengatic646 araguia es paizaquegu gaurenganic vota, vaña Mundua eta Demonioa vay.

Virtute teologaleac dire iru.

G. Eta nola faltatuco es647 dugu obligacioec duguneic648 iteas virtute evec649?

E. Errezacen dugulaic debocioaiqui eta maiz650 (justo den vezala in zan eroceien cristioec651) Credoa, Aita gurea, eta erraten duelaic viocetic acto contriciocoa652.

Birtute cardinalac dire laur.

Sentido corporalac dire borz653 .

G. Certaco eman cigu Jangoicoac sentido eta verce657 miembroac?

E. Gucietas cerbiza guindezan gauza gucietan658.

Arimaco659 potenciac dire irur660.

Memoria661 entendimentu eta Vorondatea662.
G. Certaco eman cigu Jangoicoac Memoria?

E. Artas oroiceco eta aren veneficioes663.

G.664 Certaco eman cigu Vorondatea?665

E. Gure Jauna ezauceco eta artan pensaceco666.

G. Certaco eman cigu Vorondatea?

E. Maitaceco gure Jauna gauza gucien ganetic, eta pensaceco aren baitan667.

G. Eta cer gauza da gure arima668, ceñec vaitere gure potenciac?669

E. Da espiritu bat inmortala criatua aren imaginara eta semejanzara670.

Espiritu Sanduaren donac dire zazpi671.

Espiritu Sanduain frutoac dire amabi.

Bienaventuranzac dire zorci.

G. Cer erran dugu oray?

E. Zorci Bienabenturanzac.

G. Cer gauza dire686 zorci vienaventuranza evec?687

E. Obraic obenac virtutenac eta Espiritu Sanduain donac688.

G. Nor dire689 espiritus pobre direnac?

E. Nay es tutenec (alomenos afectuaiqui690) ondasunic, honraic, hizanic ere moderatuac691.

G. Nor dire mansoac?

E. Yraic es tutenac ez·eta692 movimentuic ortaraco.

G. Nola gozatuco dute lurra?

E. Jaunac valin balizaque vezala693.

G. Nor dire nigar ten tuenac694?

E. Placerac usten tunec izanic ere moderatuac695.

G. Nor dire justicias perseguituac direnac696?

E. Ansiaiquin iten dutena697 vere inalguciac698.

G. Nor dire misericordiosoac?

E. Lasqui urricalcen direnac orañic estrañoequin699.

G. Nor dire vioces garbi direnac?

E. Gucis700 direnac mortificatuac veren pasionetan701.

G. Nor dire pacificoac702?

E. Obracen dutenac vaqueaiqui verequin eta vercequi703.

G. Nor dire padecicen dutenac704 justiciain persecucioa?705

E. Firme daudenac gauza gucietan706 izanic perseguituac ere.

G. Certaco deicen dire evec Bienaventuranzac707?

E. Cerengatic evetan consesticen baitu munduco vicia eta verce munducoa708.

G. Cembat dire Novisimoac?

E. Laur Jauna, tsaquitea709: Ilcea, Juicioa, Infernua eta Gloria.

G. Cer da Gloria710?

E. Da estado at perfectisimoa711, ceñetan aurquicen vaitire gauza on guciac712, esperimentatu gabe gaiz vat·ere713, ála·nola infernuan aurquicen baitere gaiz714 guciac esperanzaic gabe bacoichic onic.

G. Eta ontas libraceco eta conseguitu ura715, cer ejecutatu bear·dugu?

E. Guardatu mandamentuac.

G. Eta vada716 verce cembait medio conducenteric aisago eta seguroago717 guardaceco evec eta preseveaceco718 evetan faltaceco?

E. Bay, Jauna.

G. Cein dire?

E. Frecuentacea Sacramentuac719, eta ofrecitu Jangoicoai obrac goicetan720, meza enzutea721 egunero, eta errezatu722 errosarioa Maria·Santisimari, leicio espirituala, meditacioa, concenciain examinacea gau gucies723 eta724 elegicia confesore bat sabioa, virtuosoa eta prudentea eta sugetacea arengana gauza gucietan.

Ongui erran duzu cengatic elegicea confesore om bat San Francisc725Salec erraten duen726 bezala da advertenciain727 advertencia bat. Yn zazu728 va zuc verce·amberce, au izain duzu ba anguiru at vezala guiatuco zaituena729 proponicen dizulaic evec eta verce medio franco, camina dezazun senda chutsenetic cein vaitire mandamentuac730, eta allega zaisten Jangoicoain icustera vere glorian, cein vaita fina ceren731 izan baicara gucioc criatuac. Jangoicoac eman gaizala732 gucioc arará. Ala izan daela.

Acto contricioscoa733.

Jesucristo nere Jauna, Jangoico eta guizon eguiascoa, nere criadorea734 eta nere redentorea, eta ceren zaren gucis ona, eta ceren maitacen baizaitut gauza guciac vaño gueyago, damu dut735 Jauna vioz736 gucitic zu ofendituas, eta proponicen dut737 firmequi ez seculan·gueyago vecatuic iteco738, confesaceas eta cumpliceas ematen diraten penitencia739, eta apartaceas vecatu iteco ocasio gucietaic:740 Ofrecicen dut nere vicia, obrac eta trabajuac nere vecatuco satisfacioetan, eta confiacen dut orren divinain misericordia741 infinitan eta varcatuco dizquirala orren merito eta odol preciosoaingatic, pasio eta erioceaingatic, eta emain dirala gracia, emendaceco eta perseveraceco orren cervizu sanduan azquen vici eguneraño. Ala izan daela.