Euskara|Espaol|English
manuscrito
|| TESITEK ||
BONAPARTE ONDAREKO ESKUIZKRIBUAK - FONDO BONAPARTE
Bonaparte

Sailkapena eta errepertorioa

Jarraian, bi irizpideen arabera, Corpuseko eskuizkribuen edukia azaltzen da. 1- Tipologikoa, orokorra (Parentesi arteko zenbakiak bertsioen kopurua adierazten duelarik), eta 2- Dialektala eta zehaztua.

TIPOLOGIKOA
 • TESTU ERLIJIOSOAK
  • BIBLIA osoa: Gipuzkerara itzulia
  • TESTAMENTU ZAHARRA
   • Genesia (2)
   • Kanten kanta (8)
   • Ruthen liburua (6)
   • Jonasen Profezia (8)
   • Daviden Salmoak (2)
   • Hiru gazteren Kantika (23)
   • Benedicite (16)
  • TESTAMENTU BERRIA
   • Ebanjelioak (19)
    • San Mateo (14)
    • San Lucas (1)
    • San Juan (3)
    • San Marcos (1)
   • Ereilearen parabola (14)
   • Gure Aita (14)
   • Apokalipsia (10)
   • Apostoluen gertaerak (2)
  • Doktrinak (70)
  • DOKTRINALAK
   Juan Antonio MOGELen testu bat eta beste euskalki batzuetako testuak.
  • SERMOIAK
   • Egile ezezagunenak: Oñatikoa (30); Baztangoa(19);
   • Joaquin Lizarragarenak (245)
  • BESTE BATZUK
   • Olerkiak, abestiak eta testu erlijioso laburrak
 • TESTU PROFANOAK
  • OLERKIAK
   • Bizkaiera
    Eusebio Mª de Azkue, Felipe Arrese-Beitia eta beste zenbait.
   • Gipuzkera
    José Ignacio Arana, Xenpelar, Iparragirre, eta beste: 24 olerki.
   • Lapurtera
    J. M. Iribarren, Curet, Diharce, Guibert eta beste: 9 poema eta zenbait olerki.
   • Iparraldeko goinafarrera: 2 olerki.
   • Hegoaldeko goinafarrera: olerki bat
   • Zuberera: 6 poesia
   • Ekialdeko behenafarrera: 2 olerki.
   • Mendebaldeko behenafarrera: 2 olerki.
  • PROSA
   • Iturriagaren solastaldiak bizkaieraz, lapurteraz eta zubereraz.
   • Beste lan literarioak: gutunak (14), ikasketa metodoak, errefrauak


DIALEKTALA
 • BIZKAIERA
  • Ekialdekoa
   • San Juan Apostolubaren Apokalipsisa
   • Salomonen Kanten Kantia
   • Markinako Dotrina.1
   • Doctrina Cristiana Bizkaiko bost aldakitan. Markinako azpieuskalkian
   • Euskal Elkarrizketak
   • Bonaparte Printzeari gutuna eta Dies Irae
   • Apolo ta Musak
   • Yspasterreko Errefrauak
   • San Mateoren Ebanjelioa
   • Benedicite
   • Canticum trium Puerorum: Markina
  • Mendebaldekoa
   • Plentziako Dotrina
   • Plentziako Dotrina.1
   • Orozkoko Dotrina
   • Laudioko Dotrina
   • Arrigorriagako Dotrina
   • Oratio Dominica Vasconice, Parabola del Seminatore, Canticum trium Puerorum (Dial. arratiensi)
   • Arratiako Dotrina
   • Parabola de Seminatore. Canticum trium Puerorum (Biscaino Ochandianensi)
   • Neguko gau izugarri bat
   • Otxandioko Dotrina
   • Gernikako Dotrina
   • Bermeoko Dotrina
   • Benedicite eta Canticum trium Puerorum
  • Gipuzkoakoa
   • Oñatiko Sermoiak(itzulpenak gureak dira)
    • Hamar agindu orokorretik
    • Lehenengo agindua: Jainkoa gauza guztien gainetik maitatu
    • Lagun hurkoa maitatu
    • Etsaiak maitatzeko beharrari buruzkoa
    • Lehenengo agindua: Jainkoari zor zaion laudorioa
    • Bigarren agindua: Boto eta betebeharrei buruz
    • Hirugarren agindua: Meza. Obligazioa eta entzuteko modua
    • Hirugarren agindua. Bigarren zatia. Jaiegunetan lan ez egiteari buruz.
    • Laugarren agindua: Seme-alabek gurasoekiko dituzten betebeharrei buruz.
    • Laugarren agindua: Gurasoek seme-alabekiko dituzten betebeharrei buruz.
    • Bosgarren agindua: Eskandaluari buruz
    • Bosgarren agindua: Ez hil
    • Seigarren agindua: Garbitasunezko ahalmenen kontrako pentsamenduak
    • Doktrina: luxuriaren kontrakoari buruz
    • Zazpigarren agindua: ez lapurtu
    • Zazpigarren agindua: solasaldiaren gaiko jarraipena aurrekaria
    • Zortzigarren agindua. Lehenengo solasaldia. Gezurrik ez esan, etc.
    • Beste solasaldia. Epaiketa ausartegiari buruz
    • Zortzigarren agindua. Bigarren solasaldia. Ez marmarka ibili
    • Beste solasaldia: marmarka ibiltzeari buruzkoa
    • Fedeari buruzko doktrina: Zer da fedea. Eskumenak, eta abar.
    • Doktrina, esperantzari buruzkoa
    • Doktrina, karitateari buruzkoa
    • Birginaren jasoketaren misteriaren inguruko sermoia.
    • Abenduko lehen igandea. Munduaren amaierari buruzkoa, etab
    • Abenduko bigarren igandea. Erlijio gabekoari buruzkoa.
    • Abenduko hirugarren igandea. Kristaua izatearen garrantzia ezaz, eta abar.
    • Abenduko laugarren igandea: Benetako penitentziaren Seinaleei buruz.
    • Trinitatea Donearen igandea. Egunaren misterioei buruz, eta abar.
    • Erretoretzaren agurra. Alkateen betebeharrak, eta abar.
   • Bergarako Dotrina
   • Benedicite (Bergarakoa)
   • Benedicite (Gatzagakoa)
  • Literarioa
   • San Juan Apostulubaren Apokalipsisa
   • Jonasen Profezija
   • Ruten Liburua
   • Salomonen Kanten Kantea
   • Bertso berriac
   • Magnificat edo Ama Birjiñaren canta euskeraz
   • Gabongo Cantac
   • Luis Luciano Bonaparte Franciaco erreguen jauregiko Principia
   • Izak Bonaparteri Gutuna
   • Sentimiento
   • Euscaldunac moruen contraco guerran sendatuteco eusquerazco versuac
   • Versos bascongados / euskal bertsoak
   • Benedicite
 • GIPUZKERA
  • Iparraldekoa
   • Hernaniko Dotrina
   • Tolosako Dotrina
   • Azpeitiko Dotrina
   • Aita Gurea
  • Hegoaldekoa
   • Salomonen Cantan Cantea eta Jonasen Profecie Cegamaco escueran
   • Ruthen Liburue Ceamaco escueran
   • San Mateoren Ebanjelioa Ceamaco escuera itzulie
   • Zegamako Dotrina
   • Eguren Jaunen Metodon Laugarren Partea Cegamaco escueran
   • Aita Gurea, Ereitzalen Parabola eta Benedicite
   • Aita Gurea (Zegama)
   • Canticum Trium Puerorum
   • Villafrancako Doktrina
  • Nafarroakoa
   • Urdiaingo Dotrina
   • Etxarri-Aranatzeko Dotrina
   • Aita Gurea (Urdiain)
   • Benedicite (Altsasu)
  • Literarioa
   • Testamentu Zaharra-1
    • Genesisco Liburua
    • Exodoco Liburua
    • Leviticoco Liburua
   • Testamentu Zaharra-2
    • Numeroen liburua
    • Deuteronomioco liburua
    • Josueren liburua
    • Juezen liburua
    • Ruthen liburua
    • Erregueen lembicico liburua
    • Erregueen bigarren liburua
    • Erregueen irugarren liburua
    • Erregueen laugarren liburua
   • Testamentu Zaharra-3
    • Salmoetaco liburua
    • Salomonen proverbioetaco liburua
    • Eclesiastesen liburua
    • Paralimpomenoen lembicico liburua
    • Paralimpomenoen bigarren liburua
    • Esdrasen lembicico liburua
    • Nehemiasen liburua, Esdras bigarrena ere deitzen zayona
    • Tobiasen liburua
    • Judithen liburua
    • Job santuaren liburua
   • Testamentu Zaharra-4
    • Jesus Sirac-en semearen Eclesiasticua
    • Jaquinduriaco liburua
    • Eclesiasticuaren liburua
    • Ysaiasen profecia
    • Jeremias profetaren liburua
    • Jeremias profetaren lamentacioac
    • Jeremias profetaren oracioa
    • Baruc profetaren liburua
    • Ezequielen profecia
   • Testamentu Zaharra-5
    • Manases Judaco erregueac Babilonian catibu ceucatenean, eguin zuen oracioa
    • Esdrasen irugarren liburua
    • Esdrasen laugarren liburua
    • Danielen profecia
    • Oseasen profecia
    • Joelen profecia
    • Amosen profecia
    • Abdiasen profecia
    • Jonasen profecia-1
    • Miqueasen profecia
    • Nahumen profecia
    • Habacuc-en profecia
    • Sofoniasen profecia
    • Aggeoren profecia
    • Zacariasen profecia
    • Malaquiasen profecia
    • Macabeoen lembicico liburua
    • Macabeoen bigarren liburua
    • Salomonen kanten kanta
    • Jonasen Profezia-2
    • Canticum Trium Puerorum
   • Testamentu Berria
    • San Marcosen Evangelioa
    • San Mateoren Evangelioa-2
    • Apostoluen eguiteac-1
    • San Pablo Apostoluaren lembicico carta Tesalonicarrai
    • San Pablo Apostoluaren bigarren carta Tesalonicacoai
    • San Pablo Apostoluaren lembicico carta Timoteori
    • San Pablo Apostoluaren bigarren carta Timoteori
    • San Pablo Apostoluaren carta Titori
    • San Pablo Apostoluaren carta Filemoni
    • San Pablo Apostoluaren carta Hebreotarrai
    • Santiago Apostoluaren carta catolica
    • San Pedro Apostoluaren lembicico carta
    • San Pedro Apostoluaren bigarren carta
    • San Juan Apostoluaren lembicico carta
    • San Juan Apostoluaren bigarren carta
    • San Juan Apostoluaren irugarren carta
    • San Judas Apostoluaren carta catolica
    • San Pablo Apostoluaren carta Erromaarrai
    • San Pablo Apostoluaren lembicico carta Corintioarrai
    • San Pablo Apostoluaren bigarren carta Corintioarrai
    • San Pablo Apostoluaren carta Galataarrai
    • San Pablo Apostoluaren carta Efesoarrai
    • San Pablo Apostoluaren carta Filiposcoai
    • San Pablo Apostoluaren carta Colossestarrai
    • San Mateoren Ebanjelioa-1
    • San Mateoren Ebanjelioa-3
    • San Mateoren Ebanjelioa-4
    • San Mateoren Ebanjelioa-6
    • San Lucasen Ebanjelioa
    • San Juanen Ebanjelioa
    • Jesucristoren Evangelio Santuaren ogueigarren burua Juan Santuaren araura
    • Parabola de Seminatore
    • Apostoluen Eguiñac-2
    • San Juan Apostoluaren Apokalipsia-1
    • San Juan Apostoluaren Apokalipsia-2
   • Nicolas Mª de Gamboaren gutuna
   • Jose Maria Goizuetaren gutuna
   • Gregorio Arrueren gutuna
   • Zorion txartela Bonaparteri
   • Aita Aranaren gutuna-1
   • Aita Aranaren gutuna-2
   • Aita Aranaren gutuna-3
   • Aita Gaspar Astete-ren berria
   • A. San Ignaziori Erreguzco cantachoa
   • Gurutzearen Garaitupena Euskaldunakin Navas-en
   • Cosme Churrucari amalaucua
   • Jaincoaren begirundeco ipuya
   • Aita Santu Pio IX-ri
   • Pio IX-ren Erri Cantaotsa
   • Ontzi salbatzallea
   • Jesusen viotzari itz neurtuac
   • Salvea Maria Santa Guadalupecoari
   • Batasun catolico
   • Aldareco Sacramentu Santuaren cantac
   • Dies Irae, Dies Illa
   • Salmoetaco Liburua
   • Ama Virgiñaren Aranzazucoaren versoac
   • Virgiña Maria-ren Sorrera
   • Matsaren zañetic dator
   • Canzoneta de Chanton Garrote
   • 1813ko abuztuaren 31ako katafalkoaren inskripzioak
   • Verso berriac
   • Verso berriac amoriyo finarenac
   • Iparraguirre-ren cantaera
   • Ardoa eta guizona
   • Amodioac lotuac daucan galay gazte lirain batec
   • Melibeo
   • Cristau Eracasle Euscalduna
   • Yracasdearen Escugarria
 • LAPURTERA
  • Bertakoa
   • Sarako Dotrina
   • Ainhoako Dotrina
   • Donibane-Lohizuneko Dotrina
   • Zugarramurdiko Dotrina
  • Nahastua
   • Arrangoitzeko Dotrina
  • Literarioa
   • Iturriagaren solastaldiak
   • Napoleon Lehena
   • Laurier et Chêne
   • Pertzu berriac-1
   • Prince Jauna
   • Sehaskia
   • Zangotarik galdua
   • Unghi etorria Jaun Printzeari
   • Bonaparteri Gutuna-1
   • Bonaparteri Gutuna-2
   • Bonaparteri Gutuna-3
   • Bonaparteri Gutuna-4
   • Atheka-Gaitzeko Oihartzunak
   • Pedro Axular
   • Pertzu berriac-2
   • Eguberri. (Emazte batek)
   • Yaundoni Yohane Apostoluaren Apokalipsa
   • Jaun Done Joani Apostoluaren Apokalipza
   • Canticum Trium Puerorum
   • Benedicite
   • Aita Gurea
 • IPARRALDEKO GOINAFARRERA
  • Ultzamakoa
   • Lizasoko Dotrina
   • Aita Gurea 1
   • Aita Gurea 2
   • Olagueko Dotrina
   • Canticum trium puerorum (Olague)
   • Benedicite (Olague)
  • Baztangoa
   • Salomonen Cantuen Cantua
   • Ruthen Liburua
   • Jonasen Profezia
   • Mateoïn Evangelioa
   • Apostoluaïn Apocalypsis edo Revelacioa
   • Elizondoko Dotrina-1
   • Sermoi Bilduma
    • Adbientoko 4. Igandea
    • Aunitz aldiz adituzue
    • Egungo Evangelio Saindua (2. zatia)
    • Domingo 2º de Quaresma: Assumpsit Jesus Petrum, et Jacobum et Joannem
    • Assumpsit Jesus Petrum, et Jacobum, etc.
    • 1. sermoi zatia
    • 2. sermoi zatia"
    • Escusa zazube, Christabac
    • Minervako sermoia
    • Jesu Christo gure Jaunac
    • S. Antonio Abataren sermoia
    • S. Joseren sernoia
    • S. Antonio Abataren sermoia
    • Garizumako 2. Igandea: Dominica 2 Quadragesimae
    • Adbientoko 4. Igandea: Dom.ª 4ª Adventus -1
    • Adbientoko 4. Igandea: Domi.ª 4 Adventus - 2
    • Garizumako 2. Igandea: Dominia (sic) 2 Quadragesimae. Año de 98 - 1
    • Garizumako 2. Igandea: Dominica 2ª quadragessimae - 2
    • Adbientoko 4. Igandea: Sermo Dominicae 4 Adventus del año de 1792 - 1
    • Garizumako 2. Igandea: Sermo Domi. 2. Quadrag.me - 3
    • Garizumako 4. Igandea: Domi. 4. quadra.
    • Garizumako 2. Igandea
    • San Bartolomeren Sermoia
    • Goyenecheren Sermoiak:
     • Ama Sortzez Garbia
     • San Antonio Abaden sermoia
     • Ama Birginaren Jasoketa
   • A. Rodriguezen ikasketa bat
   • San Francisco Javierri Bertsoak
   • Elizondoko Dotrina-2
   • Canticum trium puerorum (Elizondo)
   • Benendicite (Elizondo)
   • Erratzuko Dotrina
   • Canticum trium puerorum (Arraioz)
   • Benedicite (Arraioz)
  • Bortzirietakoa
   • Berako Dotrina
   • Canticum trium puerorum (Bera)
   • Benedicite (Bera)-1
   • Benedicite (Bera)-2
   • Benedicite (Bera eta Bortzirieta)-3
   • Benedicite (Bera)-4
   • Beintza-Labaiengo Dotrina
  • Arakilgoa
   • Uharte-Arakilgo Dotrina
  • Araizkoa
   • Intzako Dotrina
   • Leitzako Dotrina
  • Gipuzkoakoa
   • Irungo Dotrina
   • Canticum trium puerorum (Irun)
   • Amar Mandamentuak
   • Dotrina baten zatitxoa
  • Literarioa
   • Familiaren Instruziorako Dotrina
   • Dotrinaren zati bat
 • HEGOALDEKO GOINAFARRERA
  • Ekialdekoa
   • Lizarragaren sermoiak - 1
    • Sermones Cathetici Consentanei ad Cathechismum Romanun. Ab anno 1771. Vasconicè. (110 sermones)
   • Lizarragaren sermoiak - 2
    • Ortzegun Sanduco mysterioa
    • Comecátzeco doctrina fórman
    • Comecatu óndoan, esquérrac
   • Lizarragaren sermoiak - 3
    • Sermones breves in lingua vasconica ad populum rusticanum in Dominicis et aliquibus aliis Festivitatibus (72 sermones)
   • Lizarragaren sermoiak - 4
    • Jesu Christorén Vicitzarén história laburquiró; eta brearen Ama Virgina Maria S<anti>s<i>maréna vidanabarr.
    • Avenduarén 2an purgatorioco arimen mem<ori>a
   • Lizarragaren sermoiak - 5
    • Liber continens sermones de Eucaristía, ad populum rusticanum cantabr<ic>o idioma<at>e. (58 sermones)
   • Maria Santisima Errosariocoaren Predicua
   • Oliadura hartzeko abisua eta Ondo hiltzeko otoitza
   • Lizarragaren Dotrina - 1
   • Lizarragaren Dotrina - 2
   • Urizko Dotrina
   • San Juanen Ebanjelioa
   • San Mateoren Ebanjelioa
   • Katálin Errotáko (Olerkia)
 • AEZKERA
  • Orbarako Dotrina - 1
  • Orbarako Dotrina - 2
  • Garraldako Dotrina - 1
  • Garraldako Dotrina - 2
  • Ariako Dotrina
  • Abaurrepeko Dotrina
  • Canticum trium puerorum (Aribe)
  • Aita gurea (Aribe)
 • ZARAITZERA
  • San Mateoren Ebanjelioa (Eiaurrieta)
  • Eiaurrietako Dotrina
  • Igariko Dotrina
  • Orontzeko Dotrina - 1
  • Orontzeko Dotrina - 2
  • Itzaltzuko Dotrina
  • Otsagiko Dotrina
  • Dotrina zati bat
  • Canticum trium puerorum (Otsagi)
  • Canticum trium puerorum (Eiaurrieta)
  • Aita gurea (Eiaurrieta)
  • Samper Eiaurrietako Erretoreak Bonaparteri gutuna
 • ERRONKARIERA
  • San Mateoren Ebanjelioa (Bidankoze)
  • Bidankozeko Dotrina
  • Erronkariko Dotrina (Orokorra)
  • Dotrina zatiak (Nahastua)
  • Canticum trium puerorum (Orokorra)
  • Canticum trium puerorum (Bidankoze)
  • Benedicite (Orokorra)
  • Aita goria (Bidankoze)
 • ZUBERERA
  • Genesia
  • Daviden Gorantzak edo Psalmiak
  • Jonasen Libria
  • Ruthen Libria
  • Ereilearen Parabola
  • Salomunen Kantiken Kantika
  • Canticum Trium Puerorum (Solensi Litterali)
  • Benedicite
  • Jaundone Johane Apostoliaren Apokalipsa
  • Aita Gurea
  • Kristau Dotrina I: Atharratzekoa eta Literarioa
  • Kristau Dotrina II: Barkoxekoa
  • Ineffabilis Bula
  • Iturriagaren Solastaldiak
  • Montebideorat joailia
  • Luzien Bonaparten ohoretan kantorea
  • Athekaitzeko menditarra
  • Ziburutarrek Bonaparti
  • Luzien Printziari
  • Hunki jin
  • Guimonden gutuna
 • EKIALDEKO BEHENAFARRERA
  • Garazi-Amikutzekoa
   • Garazikoa
    • Jesu Khrichtoin Ebanjelio Seindia San Mathiuïn aäbera
    • Ruthen Liburia
    • Jonasen Liburia
    • Salomonen Kantiken Kantika
    • Jondoni Juane Apostoliain Apokalipsa
    • Donibane Garaziko Dotrina
    • Canticum trium puerorum
    • Gure Aita
    • Erailearen Parabola (I)
    • Erailearen Parabola (II)
    • Poema-bilduma
    • Eguberri. (Emazte batek)
   • Amikutzekoa
    • Donapaleuko Dotrina
    • Canticum trium puerorum
   • Arberukoa
    • Donamartiriko Dotrina
   • Bardozekoa
    • Bardozeko Dotrina
  • Aturrikoa
   • Beskoitzeko Dotrina
   • Urketako Dotrina
 • MENDEBALDEKO BEHENAFARRERA
  • Baigorrikoa
   • San Mathioin Ebanyeliua
   • Yan Donaaniin Apokalipza
   • Kantiken Kantika
   • Erruthen Liburua
   • Yonasen Profezia
   • Hirur Haurren Cantica
   • Canticum Trium Puerorum (Baigorri)
   • Baigorriko Dotrina
   • Gure Aita (Baigorri)
   • Canta berriac
  • Lapurdikoa
   • Uztaritzeko Dotrina
   • Hazparneko Dotrina
   • Canticum Trium Puerorum (Hazparne)
   • Gure Aita (Uztaritze)
   • Betiri Sanx


 
Testuen hautaketa|Analizatzaile morfologikoa|Analizatzaile sintaktikoa|Glosarioa|Testuen erkaketa|Batueratik
Bizkaiko Foru Aldundia - Diputacin Foral de Bizkaia UNIVERSIDAD DE DEUSTO DEUSTUKO UNIBERTSITATEA