Euskara|Espaol|English
manuscrito
|| TESITEK ||
BONAPARTE ONDAREKO ESKUIZKRIBUAK - FONDO BONAPARTE
Bonaparte

Classification and repertoire

Next, the meticulously selected contents are presented based on two classification criteria: 1.- Typological, general (The number in brackets indicates the number of versions) and 2.- Dialectal and specific.

TYPOLOGICAL
 • RELIGIOUS TEXTS
  • Complete BIBLE: Guipuzcoan variety
  • OLD TESTAMENT
   • Genesis (1)
   • Song of Songs (7)
   • Book of Ruth (6)
   • Book of Job (7)
   • Psalms of David (1)
   • Song of the Three Holy Children (24)
   • Benedicite (16)
  • NEW TESTAMENT
   • Gospels (19)
    • Matthew (17)
    • Luke (1)
    • John (3)
   • Parable of the Mustard Seed (14)
   • Lord's Prayer (15)
   • Apocalypses (10)
   • Facts of the Apostles (2)
  • CATECHISMS (70)
  • DOCTRINALS
   One of Juan Antonio Mogel's texts and other documents in different dialects.
  • SERMONS
   • Anonymous texts: from Oñate (30); from Baztán (19);
   • By Joaquín Lizarraga (245).
  • OTHERS
   • Poems, songs and religious songs in brief.
 • PROFANE TEXTS
  • VERSE
   • Biscayan
    Eusebio Mª de Azkue, Felipe Arrese-Beitia and others.
   • Guipuzcoan
    24 poems of José Ignacio Arana, Xenpelar, Iparragirre...
   • Labourdian
    9 poems and poems of J. M. Iribarren, Curet, Diharce, Guibert, ...
   • High Northern Navarrese: 2 poems
   • High Southern Navarrese: single poem
   • Souletin: 6 poems
   • Low Eastern Navarrese: 2 poems
   • Low Western Navarrese: 2 poems
  • PROSE
   • Iturriagaren solastaldiak in Biscayan, Labourdian and Souletin.
   • Other literary works, letters (14), teaching methods, proverbs,...
                                                               

DIALECTAL
 • Biscayan
  • Eastern
   • San Juan Apostolubaren Apokalipsisa
   • Salomonen Kanten Kantia
   • Markinako Dotrina.1
   • Doctrina Cristiana Bizkaiko bost aldakitan. Variety of Markina
   • Euskal Elkarrizketak
   • Bonaparte Printzeari gutuna eta Dies Irae
   • Apolo ta Musak
   • Yspasterreko Errefrauak
   • San Mateoren Ebanjelioa
   • Benedicite
   • Canticum trium Puerorum: Markina
  • Western
   • Plentziako Dotrina
   • Plentziako Dotrina.1
   • Orozkoko Dotrina
   • Laudioko Dotrina
   • Arrigorriagako Dotrina
   • Oratio Dominica Vasconice, Parabola del Seminatore, Canticum trium Puerorum (Dial. arratiensi)
   • Arratiako Dotrina
   • Parabola de Seminatore. Canticum trium Puerorum (Biscaino Ochandianensi)
   • Neguko gau izugarri bat
   • Otxandioko Dotrina
   • Gernikako Dotrina
   • Bermeoko Dotrina
   • Benedicite Eta Canticum trium Puerorum
  • From Guipuzcoa
   • Sermons from Oñate
    • Del Decalogo general
    • Primer mandamiento: Amar a Dios sobre todas las cosas
    • Amar al proximo como a si mismo
    • Amar al proximo como a si mismo
    • Sobre la obligacion de amar a los enemigos
    • Primer mandamiento: Sobre la Adoración q(u)e se debe a Dios
    • Segundo mandamiento: Del juramento y sus requisitos
    • Tercer mandamiento: Que es misa. Obligación y modo de oirla
    • Tercer mandamiento. Segunda parte. Sobre no trabajar los dias festivos.
    • Quarto mandamiento: Obligaciones de los hijos para con los Padres.
    • Quarto mandamiento: Obligaciones de los Padres para con los hixos
    • Quinto mandamiento: Sobre el escandalo
    • Quinto mandamiento: No matar
    • Sexto mandamiento: Pensamientos contra la virtud de la pureza
    • Doctrina: Sobre el torpe vicio de la luxuria
    • Septimo mandamiento: no hurtar
    • Séptimo mandamiento: continuación sobre la misma materia del platica precedente
    • Octavo mandamiento. 1ª platica. No mentir, etc.
    • Otra platica. Sobre el juicio temerario
    • Octavo mandamiento. 2ª platica. No murmurar
    • Otra platica: Sobre la murmuracion
    • Doctrina sobre la fe: Que es fe. Su prerrogativas, etc.
    • Doctrina, sobre la virtud de la esperanza
    • Doctrina, sobre la virtud de la caridad
    • Platica sobre el misterio de la Asunción de N. Señora
    • Dom. 1º de Adviento. Sobre el fin del mundo, etc.
    • Domin. 2º de Adviento. Sobre que sin religion etc.
    • Domin. 3º de Adviento. Que nada importa ser Christiano etc.
    • Domin. 4 de Admiento: Sobre las Señales de la verdadera penitencia, etc.
    • Dom. de la SS. Trinidad. Sobre el misterio del dia, etc.
    • Despedida del Curato. Obligaciones de los Alcaldes, etc.
   • Bergarako Dotrina
   • Benedicite (Bergarakoa)
   • Benedicite (Gatzagakoa)
  • Literary
   • San Juan Apostulubaren Apokalipsisa
   • Jonasen Profezija
   • Ruten Liburua
   • Salomonen Kanten Kantea
   • Bertso berriac
   • Magnificat edo Ama Birjiñaren canta euskeraz
   • Gabongo Cantac
   • Luis Luciano Bonaparte Franciaco erreguen jauregiko Principia
   • Izak Bonaparteri Gutuna
   • Sentimiento
   • Euscaldunac moruen contraco guerran sendatuteco eusquerazco versuac
   • Versos bascongados
   • Benedicite
 • GIPUZCOAN
  • Northern
   • Hernaniko Dotrina
   • Tolosako Dotrina
   • Azpeitiko Dotrina
   • Aita Gurea
  • Southern
   • Salomonen Cantan Cantea eta Jonasen Profecie Cegamaco escueran
   • Ruthen Liburue Ceamaco escueran
   • San Mateoren Ebanjelioa Ceamaco escuera itzulie
   • Zegamako Dotrina
   • Eguren Jaunen Metodon Laugarren Partea Cegamaco escueran
   • Aita Gurea, Ereitzalen Parabola eta Benedicite
   • Aita Gurea (Zegama)
   • Canticum Trium Puerorum
   • Villafrancako Dotrina
  • From Navarre
   • Urdiaingo Dotrina
   • Etxarri-Aranatzeko Dotrina
   • Aita Gurea (Urdiain)
   • Benedicite (Altsasu)
  • Literary
   • Testamentu Zaharra-1
    • Genesisco Liburua
    • Exodoco Liburua
    • Leviticoco Liburua
   • Testamentu Zaharra-2
    • Numeroen liburua
    • Deuteronomioco liburua
    • Josueren liburua
    • Juezen liburua
    • Ruthen liburua
    • Erregueen lembicico liburua
    • Erregueen bigarren liburua
    • Erregueen irugarren liburua
    • Erregueen laugarren liburua
   • Testamentu Zaharra-3
    • Salmoetaco liburua
    • Salomonen proverbioetaco liburua
    • Eclesiastesen liburua
    • Paralimpomenoen lembicico liburua
    • Paralimpomenoen bigarren liburua
    • Esdrasen lembicico liburua
    • Nehemiasen liburua, Esdras bigarrena ere deitzen zayona
    • Tobiasen liburua
    • Judithen liburua
    • Job santuaren liburua
   • Testamentu Zaharra-4
    • Jesus Sirac-en semearen Eclesiasticua
    • Jaquinduriaco liburua
    • Eclesiasticuaren liburua
    • Ysaiasen profecia
    • Jeremias profetaren liburua
    • Jeremias profetaren lamentacioac
    • Jeremias profetaren oracioa
    • Baruc profetaren liburua
    • Ezequielen profecia
   • Testamentu Zaharra-5
    • Manases Judaco erregueac Babilonian catibu ceucatenean, eguin zuen oracioa
    • Esdrasen irugarren liburua
    • Esdrasen laugarren liburua
    • Danielen profecia
    • Oseasen profecia
    • Joelen profecia
    • Amosen profecia
    • Abdiasen profecia
    • Jonasen profecia-1
    • Miqueasen profecia
    • Nahumen profecia
    • Habacuc-en profecia
    • Sofoniasen profecia
    • Aggeoren profecia
    • Zacariasen profecia
    • Malaquiasen profecia
    • Macabeoen lembicico liburua
    • Macabeoen bigarren liburua
    • Salomonen kanten kanta
    • Jonasen Profezia-2
    • Canticum Trium Puerorum
   • Testamentu Berria
    • San Marcosen Evangelioa
    • San Mateoren Evangelioa-2
    • Apostoluen eguiteac-1
    • San Pablo Apostoluaren lembicico carta Tesalonicarrai
    • San Pablo Apostoluaren bigarren carta Tesalonicacoai
    • San Pablo Apostoluaren lembicico carta Timoteori
    • San Pablo Apostoluaren bigarren carta Timoteori
    • San Pablo Apostoluaren carta Titori
    • San Pablo Apostoluaren carta Filemoni
    • San Pablo Apostoluaren carta Hebreotarrai
    • Santiago Apostoluaren carta catolica
    • San Pedro Apostoluaren lembicico carta
    • San Pedro Apostoluaren bigarren carta
    • San Juan Apostoluaren lembicico carta
    • San Juan Apostoluaren bigarren carta
    • San Juan Apostoluaren irugarren carta
    • San Judas Apostoluaren carta catolica
    • San Pablo Apostoluaren carta Erromaarrai
    • San Pablo Apostoluaren lembicico carta Corintioarrai
    • San Pablo Apostoluaren bigarren carta Corintioarrai
    • San Pablo Apostoluaren carta Galataarrai
    • San Pablo Apostoluaren carta Efesoarrai
    • San Pablo Apostoluaren carta Filiposcoai
    • San Pablo Apostoluaren carta Colossestarrai
    • San Mateoren Ebanjelioa-1
    • San Mateoren Ebanjelioa-3
    • San Mateoren Ebanjelioa-4
    • San Mateoren Ebanjelioa-6
    • San Lucasen Ebanjelioa
    • San Juanen Ebanjelioa
    • Jesucristoren Evangelio Santuaren ogueigarren burua Juan Santuaren araura
    • Parabola de Seminatore
    • Apostoluen Eguiñac-2
    • San Juan Apostoluaren Apokalipsia-1
    • San Juan Apostoluaren Apokalipsia-2
   • Nicolas Mª de Gamboaren gutuna
   • Jose Maria Goizuetaren gutuna
   • Gregorio Arrueren gutuna
   • Zorion txartela Bonaparteri
   • Aita Aranaren gutuna-1
   • Aita Aranaren gutuna-2
   • Aita Aranaren gutuna-3
   • Aita Gaspar Astete-ren berria
   • A. San Ignaziori Erreguzco cantachoa
   • Gurutzearen Garaitupena Euskaldunakin Navas-en
   • Cosme Churrucari amalaucua
   • Jaincoaren begirundeco ipuya
   • Aita Santu Pio IX-ri
   • Pio IX-ren Erri Cantaotsa
   • Ontzi salbatzallea
   • Jesusen viotzari itz neurtuac
   • Salvea Maria Santa Guadalupecoari
   • Batasun catolico
   • Aldareco Sacramentu Santuaren cantac
   • Dies Irae, Dies Illa
   • Salmoetaco Liburua
   • Ama Virgiñaren Aranzazucoaren versoac
   • Virgiña Maria-ren Sorrera
   • Matsaren zañetic dator
   • Canzoneta de Chanton Garrote
   • Inscripciones del catafalco de 31 de Agosto de 1813
   • Verso berriac
   • Verso berriac amoriyo finarenac
   • Iparraguirre-ren cantaera
   • Ardoa eta guizona
   • Amodioac lotuac daucan galay gazte lirain batec
   • Melibeo
   • Cristau Eracasle Euscalduna
   • Yracasdearen Escugarria
 • LABOURDIAN
  • Local
   • Sarako Dotrina
   • Ainhoako Dotrina
   • Donibane-Lohizuneko Dotrina
   • Zugarramurdiko Dotrina
  • Mixed
   • Arrangoitzeko Dotrina
  • Literary
   • Iturriagaren solastaldiak
   • Napoleon Lehena
   • Laurier et Chêne
   • Pertzu berriac-1
   • Prince Jauna
   • Sehaskia
   • Zangotarik galdua
   • Unghi etorria Jaun Printzeari
   • Bonaparteri Gutuna-1
   • Bonaparteri Gutuna-2
   • Bonaparteri Gutuna-3
   • Bonaparteri Gutuna-4
   • Atheka-Gaitzeko Oihartzunak
   • Pedro Axular
   • Pertzu berriac-2
   • Eguberri. (Emazte batek)
   • Yaundoni Yohane Apostoluaren Apokalipsa
   • Jaun Done Joani Apostoluaren Apokalipza
   • Canticum Trium Puerorum
   • Benedicite
   • Aita Gurea
 • NORTHERN HIGH NAVARRESE
  • Ultzaman
   • Lizasoko Dotrina
   • Aita Gurea 1
   • Aita Gurea 2
   • Olagueko Dotrina
   • Canticum trium puerorum (Olague)
   • Benedicite (Olague)
  • Baztanese
   • Salomonen Cantuen Cantua
   • Ruthen Liburua
   • Jonasen Profezia
   • Mateoïn Evangelioa
   • Apostoluaïn Apocalypsis edo Revelacioa
   • Elizondoko Dotrina-1
   • Sermoi Bilduma
    • Adbientoko 4. Igandea
    • Aunitz aldiz adituzue
    • Egungo Evangelio Saindua (2. zatia)
    • Domingo 2º de Quaresma: Assumpsit Jesus Petrum, et Jacobum et Joannem
    • Assumpsit Jesus Petrum, et Jacobum, etc.
    • 1. sermoi zatia
    • 2. sermoi zatia"
    • Escusa zazube, Christabac
    • Minervako sermoia
    • Jesu Christo gure Jaunac
    • S. Antonio Abataren sermoia
    • S. Joseren sernoia
    • S. Antonio Abataren sermoia
    • Garizumako 2. Igandea: Dominica 2 Quadragesimae
    • Adbientoko 4. Igandea: Dom.ª 4ª Adventus -1
    • Adbientoko 4. Igandea: Domi.ª 4 Adventus - 2
    • Garizumako 2. Igandea: Dominia (sic) 2 Quadragesimae. Año de 98 - 1
    • Garizumako 2. Igandea: Dominica 2ª quadragessimae - 2
    • Adbientoko 4. Igandea: Sermo Dominicae 4 Adventus del año de 1792 - 1
    • Garizumako 2. Igandea: Sermo Domi. 2. Quadrag.me - 3
    • Garizumako 4. Igandea: Domi. 4. quadra.
    • Garizumako 2. Igandea
    • San Bartolomeren Sermoia
    • Goyenecheren Sermoiak:
     • Purísima Concepción: año de 1845
     • Sermon de San Antonio Abad
     • Sermón de la Asunción de la Santísima Virgen
   • A. Rodriguezen ikasketa bat
   • San Francisco Javierri Bertsoak
   • Elizondoko Dotrina-2
   • Canticum trium puerorum (Elizondo)
   • Benendicite (Elizondo)
   • Erratzuko Dotrina
   • Canticum trium puerorum (Arraioz)
   • Benedicite (Arraioz)
  • From Cinco Villas
   • Berako Dotrina
   • Canticum trium puerorum (Bera)
   • Benedicite (Bera)-1
   • Benedicite (Bera)-2
   • Benedicite (Bera eta Bortzirieta)-3
   • Benedicite (Bera)-4
   • Beintza-Labaiengo Dotrina
  • From Araquil
   • Uharte-Arakilgo Dotrina
  • From Araiz
   • Intzako Dotrina
   • Leitzako Dotrina
  • From Guipuzcoa
   • Irungo Dotrina
   • Canticum trium puerorum (Irun)
   • Amar Mandamentuak
   • Dotrina baten zatitxoa
  • Literary
   • Familiaren Instruziorako Dotrina
   • Dotrinaren zati bat
 • HIGH SOUTHERN NAVARRESE
  • Eastern-Pamplonese
   • Lizarragaren sermoiak - 1
    • Sermones Cathetici Consentanei ad Cathechismum Romanun. Ab anno 1771. Vasconicè. (110 sermones)
   • Lizarragaren sermoiak - 2
    • Ortzegun Sanduco mysterioa
    • Comecátzeco doctrina fórman
    • Comecatu óndoan, esquérrac
   • Lizarragaren sermoiak - 3
    • Sermones breves in lingua vasconica ad populum rusticanum in Dominicis et aliquibus aliis Festivitatibus (72 sermones)
   • Lizarragaren sermoiak - 4
    • Jesu Christorén Vicitzarén história laburquiró; eta brearen Ama Virgina MariaSantisimaréna vidanabarr.
    • Avenduarén 2an purgatorioco arimen momoria
   • Lizarragaren sermoiak - 5
    • Liber continens sermones de Eucaristía, ad populum rusticanum cantabrico idiomate. (58 sermones)
   • Maria Santisima Errosariocoaren Predicua
   • Oliadura hartzeko abisua eta Ondo hiltzeko otoitza
   • Lizarragaren Dotrina - 1
   • Lizarragaren Dotrina - 2
   • Urizko Dotrina
   • San Juanen Ebanjelioa
   • San Mateoren Ebanjelioa
   • Katálin Errotáko (Olerkia)
 • AEZCOAN
  • Orbarako Dotrina - 1
  • Orbarako Dotrina - 2
  • Garraldako Dotrina - 1
  • Garraldako Dotrina - 2
  • Ariako Dotrina
  • Abaurrepeko Dotrina
  • Canticum trium puerorum (Aribe)
  • Aita gurea (Aribe)
 • SALACEN
  • San Mateoren Ebanjelioa (Eiaurrieta)
  • Eiaurrietako Dotrina
  • Igariko Dotrina
  • Orontzeko Dotrina - 1
  • Orontzeko Dotrina - 2
  • Itzaltzuko Dotrina
  • Otsagiko Dotrina
  • Dotrina zati bat
  • Canticum trium puerorum (Otsagi)
  • Canticum trium puerorum (Eiaurrieta)
  • Aita gurea (Eiaurrieta)
  • Samper Eiaurrietako Erretoreak Bonaparteri gutuna
 • RONCALESE
  • San Mateoren Ebanjelioa (Bidankoze)
  • Bidankozeko Dotrina
  • Erronkariko Dotrina (Orokorra)
  • Dotrina zatiak (Nahastua)
  • Canticum trium puerorum (Orokorra)
  • Canticum trium puerorum (Bidankoze)
  • Benedicite (Orokorra)
  • Aita goria (Bidankoze)
 • SULETIN
  • Genesia
  • Daviden Gorantzak edo Psalmiak
  • Jonasen Libria
  • Ruthen Libria
  • Ereilearen Parabola
  • Salomunen Kantiken Kantika
  • Canticum Trium Puerorum (Solensi Litterali)
  • Benedicite
  • Jaundone Johane Apostoliaren Apokalipsa
  • Aita Gurea
  • Kristau Dotrina I: Atharratzekoa eta Literarioa
  • Kristau Dotrina II: Barkoxekoa
  • Ineffabilis Bula
  • Iturriagaren Solastaldiak
  • Montebideorat joailia
  • Luzien Bonaparten ohoretan kantorea
  • Athekaitzeko menditarra
  • Ziburutarrek Bonaparti
  • Luzien Printziari
  • Hunki jin
  • Guimonden gutuna
 • LOW EASTERN NAVARRESE
  • Cizo - Mixanese
   • Variety of Cize
    • Jesu Khrichtoin Ebanjelio Seindia San Mathiuïn aäbera
    • Ruthen Liburia
    • Jonasen Liburia
    • Salomonen Kantiken Kantika
    • Jondoni Juane Apostoliain Apokalipsa
    • Donibane Garaziko Dotrina
    • Canticum trium puerorum
    • Gure Aita
    • Erailearen Parabola (I)
    • Erailearen Parabola (II)
    • Poema-bilduma
    • Eguberri. (Emazte batek)
   • Variety of Mixe
    • Donapaleuko Dotrina
    • Canticum trium puerorum
   • Variety of Aberdou
    • Donamartiriko Dotrina
   • Variety of Bardoze
    • Bardozeko Dotrina
  • From Adour
   • Beskoitzeko Dotrina
   • Urketako Dotrina
 • WESTERN LOW NAVARRESE
  • From Baigorri
   • San Mathioin Ebanyeliua
   • Yan Donaaniin Apokalipza
   • Kantiken Kantika
   • Erruthen Liburua
   • Yonasen Profezia
   • Hirur Haurren Cantica
   • Canticum Trium Puerorum (Baigorri)
   • Baigorriko Dotrina
   • Gure Aita (Baigorri)
   • Canta berriac
  • From Labourd
   • Uztaritzeko Dotrina
   • Hazparneko Dotrina
   • Canticum Trium Puerorum (Hazparne)
   • Gure Aita (Uztaritze)
   • Betiri Sanx
                                                               

 
Text selection|Morphological analyzer|Syntactic analyzer|Glossary|Text comparison|From Batua
Bizkaiko Foru Aldundia - Diputacin Foral de Bizkaia UNIVERSIDAD DE DEUSTO DEUSTUKO UNIBERTSITATEA