GOIBURUA

Jesucristo gure Jaunaren Evangelio sandua segun San Mateo.

Lembicico capituloa.

Genealogía Jesucristorena: bere concepcionea1 Espiritu Sanduaren obraz, eta bere sortzea.

Bigarren capituloa.

Adoracio magoena; ietsi Jesusena Egiptora; hiltze cruel inocentena; Jesus, Maria eta José itzultce intzu31 Egiptoric.

Yrurgarren cap<ituloa>.

Precursore Juanec predicatze intzu56 penitencia eta bateatze inzu57. Jesusec nai·cizun bateatric izan Bautistaz; eta orduan zu emanic izautra Jangoicoaren58 Seme bacochtaco.

Laurgarren cap<ituloa>.

Barur eta tentacio Jesucristorna; itzultcé unzu Galileara eta fijatce inzu bere residenciara Cafarnaunen; aste inzu bere predicacioa eta ssuntatcea discipuloac, eta zu seguitric gende anitzez.

Borzgarren cap<ituloa>.

Jesucristoren predicua oyanean; aste inzu zortci bienaventuranzequin. Apostoloac tzu lurreco gatza eta arguia. Erraté inzu e tzela ssin leguearen deseguitra baizic ere78 cumplitzra. Hitz injuriazcoen gañan, baqueala itzultzea, biotzeco adulterioa, escandaloac, matrimonioaren ezhindesunitcea, juramentua, pacienciara, etsayen amoria, perfeccione cristianara.

Seigarren cap<ituloa>.

Seguitzé inzu altzina Jesusec eracusten eta tratatzé intzu limosnaz, oracioaz eta baruraz; erraté inzu ez tugula bear bildu ontarzunac mundu contaco baicic Cerualaco; gure intenciac105 bear·duela izan ssussen; ez taiquela cervitza Jangoicoari eta munduari, eta eguité inzu presente confiantza izan bear·duguna providencia divinoaren baitan.

Zazpigarren cap<ituloa>.

Bucatcé inzu Jesusec bere predicu admiragarria; advertitcé inzu ez tela bear juzgatu gaizqui progimoaz, eta e tzaztéla bear eman indignoer gauza sanduac; ssardoquitcé inzu oracioez eta perseveranciaz berean; caritateaz; zoin mear den Ceruco videa; profeta faltsuez; nola frutuetaric izauten den arbolea; eta edificio fundatric dagonaz peña gañan, edo area gañan.

Zortcigarren cap<ituloa>.

Jesusec curatcé intzu lepraz beztitric cegon bat, capitan baten mutila eta San Pedroren amaguiarbara; sosegatcé inzu ichaso alborotatua, eta sendatcé intzu demonioac barnean zauzcayenac.

Bedratzigarren cap<ituloa>.

Confirmatzé inzu Jesusec bere dotrinara milagro berriequin; perlisiatu baten sendatzea; San Matéoren deitcea; libratcé inzu emazte bat odol·fatetic; erresucitatzé inzu Jairoren alabara; sendatzé intzu bi itsu eta endemoniatu mutu bat. Blasfemia fariseoenac; parabola plantarna eta trabajariena.

Amargarren cap<ituloa>.

Misione amabi apostoloena; poder milagro eguitecoena eta Jesusec eman zauzten instruicioac.

Amecagarren cap<ituloa>.

Juan Bautistac egortzéin zu bere discipuluetaric bida Jesusengana; Jesusec ocasioconequin erran zabena Juanen gañan bere aizaler; cividade ginets174 gaitzac; Jaunaren175 buztarria zu suave.

Amabigarren cap<ituloa>.

Defendatzein tzu Jesu·Cristoc bere discipuluac fariseoen murmuraciotic laronbataren guardatzearen motigoz. Sendatzé inzu escua eartric zaucan bat, eta endemoniatu mutu eta itsua. Ssardoquitzé inzu Espiritu Sanduaren contraco becatuaz. Milagro Jonasena. Ninivitac Erreina Egüerdiaricoa.

Amairurgarren cap<ituloa>.

Predicatzéin zu Jesusec paraboletan, eta declaratcen diabezu cuen sentidoa apostoloer; parabola ereguinzalearnac, mostazaren granoarna, oranzarna, tesoro alchatuarna, perla balio andicoarna, sare arrayez betearna. Profetara onoreric bague bere sortulecuan.

Amalaurgarren cap<ituloa>.

Juan Bautistaren hiltcea; borz oguien milagroa; Jesus ebiltzen zu eta eguitéin zu ebil dadien San Pedro ichasoco224 ur goratzen drenen gañan; eta sendatzé intzu eri presentatzen zaizcon guciac edo onquitzen dienac aren beztidrara.

Amaborzgarren cap<ituloa>.

Condenatze intzu Jesusec noticia239 antiguo gendequetacoac opuesto zrenac precepto divinoer. Sendatzé inzu Cananearen alabara, zoinec ematen baititu fede andiaren señaleac; eta ematé inzu ssatra desiertoan gende multitude andi bati zazpi oguiz eta zomait arrayez.

Amaseigarren cap<ituloa>.

Fariseoac eta saduceoac confunditric; corrompicio beren dotrinarna; confesio eta lentarzun San Pedrorna, zoin guiblassago baita justoqui erreprenditric.

Amazazpigarren cap<ituloa>.

Tranfiguracio Jesusena; curacio lunatico endemoniatu batena; Jesusec pagatze inzu treutua bere eta Pedrorendaco moneda milagrosoqui erden batez.

Emezortzigarren cap<ituloa>.

Jesusen dotrinara humildadearen gañan, escandalozco becatuaren gañan eta aurride bezala corregitzearen gañan. Parabola artzai onarna. Becatuen parcatzeco potestadearen gañan; compasioa becatariequin eta parcamendu etsayena. Parabola amar·mila talentuena.

Emeretzigarren cap<ituloa>.

Eracusté inzu Jesusec matrimonioa dela desein271 eta solta ez taitequena; eta aconsejatzéin zu virginidadea; eguitéin zu presente dificultade dena abratsac salváiten, eta errecompensa izanen diena aren amorioz euzten tienec gauza guciac.

Ogueigarren cap<ituloa>.

Parabola peon deituena trabajatzra ardantzean. Jesusec anunciatzé inzu altzinetic bere hiltzea eta erresurreccioa. Erspondatzé inzu Zebedeoren semeen amaren pretensioari. Ematen diabezu vistara bi itsuri.

Ogeitabatgarren286 cap<ituloa>.

Jesus sartzé unzu Jerusalenen aclamatric Mesiastaco; egozté intzu templotic zaudenac can saltzen; egotzté inzu maldicio picuarbole bati, eta confunditzé intzu bere contrarioac parabolez eta arracioez.

Ogueitabigarren cap<ituloa>.

Parabola erregue convidatu zuenarna bere Semearen ezteyetra. Bear denez pagatu tributua Cesarari298. Dotrina erresurreccioaren gañan. Amorio Jangoicoarna eta progimoarna. Cristo Seme eta Ssaun Davidena.

Ogueitairurgarren cap<ituloa>.

Condenatzé inzu Jesusec fariseoen rigoreric estrechoena dotrina eracusten dienean erriari; ssardoquitze inzu beren hipocresiaz eta soberbiaz; esplicacio faltsu ematen dienaz Legueari; hiltze arrebatatu Profetenaz eta ruina Jerusalenenaz.

Ogueietalaurgarren cap<ituloa>.

Anunciatzéin zu altzinetic Jesusec Jerusalenen eta temploaren ruinara, eta baitare anunciatzen diabezu discipuluer aguitren dena Evangelioaren publico eguiteco artean eta bere bigarren ssitean. Encargatzé intzu egóintela beti vigilante, bigarren ssitean ezquien arpa descuidatric.

Ogueitaborzgarren cap<ituloa>.

Parabola amar virgenenac eta talentuenac, zointan Jesusec manatzen baitu egon331 vigilante eta eguintela obra onac, ez guiten izan condenatric bere bigarren ssitean eta azquen juicioan.

Ogueitaseigarren cap<ituloa>.

Abari Jesusena Betanian, non emazte batec issurtzen baitu aren gañan balsamu. Abari assuri Bazcoetacoarna Jerusalenen, zointan ssardoquitzen baitu Judasen traicioneaz. Institucio Eucaristiarna. Prisione Jesusena eta sentencia Sinedrioarna aren contra. Ucacioac eta penitencia San Pedrorna.

Ogueitazazpigarren cap<ituloa>.

Judas urcatzé unzu. Jesus zu azotatric, escarñecitric, curucificatric eta blasfematric. Prodigio aguitu zrenac bere hiltzean; zu orzric, eta bere obia sellatric eta goardatric cuidado eta vigilanciarequin.

Ogueitazortzigarren cap<ituloa>.

Erresurreccio Jesusena; bere aparecimentua emazte sanduengana; aparecitzé unzu baitare apostoloer eta ofrecitzen diabezu bere proteccionea.