GOIBURUA

Jaurrieta 23 de Abril de 1866
Serenisimo1 Señor.
(Orai uscaraz2, ceren ofrecitua zor baita eta bear pagatu.)
Izan zut, Ssauna3, itcez4 manifesta ez troquetan gozoa recibitcean5 Zure Altezaren cartara zuauren bondade andian escribitric ilabete conen amargarnean Londresen ene chiquintarzunari, erranez ellegatu dela Zure Altezara novedaderic bague ciudade cortra, izan badu6 ere ocaicio7 aniz eta andi viage8 luce eta tembra gastoarequin egin duenean, lecu cuec gaindi.
Aniz alegratu nuzu bada ssaquitean ongui itzuli dela Zure Altezara zuauren lecuala. Guisa berean nic seguicen zut9 ongui nore osasunean10 novedaderic bague nore ese11 pobre contan, beti beira edo espera noiz escribitcen dadayen Zure Altezaren lagunec, baya orañic etzu oritu nitaz; noizbait aguian oritren tzu; baya beti Zure Altezara len oritu zu ezic urac.
Zure Altezac etzu motivoric niri gracien emateco ceren ene chiquintarzunac guti eguin baitzuen Zure Altezaren obsequiazeco12 ez izanaz gauza Zure Altezari corresponditcen zaizconetaric13; solamentequi nizun borondatea onic eta contan ez niquezu nai hiorc14 erman laztan bentajaric. Berriz ssiten denean edo izulzen15 denean Zure Altezara16 etse pobre contra nai niquezu oron batez len izan avisua. Cala eguin zala Zure Altezac eta orduan icusien zu nola portatcenizan17 errecibitceco. Asqui contaz: guacen berce gauza bateala.
Niozu errayatcen paperac itzulceco uscarala Catecismoa18 eta, eguin ondorean lana edo trabajua, egorrien zut Zure Altezari zuauren Altezac señalatcen dadan modoan eta conductotic nore19 obrarequin ejemplare bat20 Yruñaco21 Obispo Ssaunaren22 ordenez imprimitu drenetaric, zointaric artu baitut (obedite praepositis vestris) doctrinara guciz conforme Aita Astete añaditutic23 Luarcac, baya conenean24 cerbait corregitric (Zure Altezari erranecona bezala nic) Concepcione purisimaren Misterioan eta berze zomait parte chiquinetan, icusien duena bezala25 Zure Altezac, baya añaditric amasei paginatan aniz oraciorequin.
Nic ez dioquezut atce Zure Altezara beinere, eta cala egonen zu beti deseatuz Zure Altezaren ongui andiena, Zure Altezaren26 Cappellana beti Zure Altezaren ordenen beira27.
Pedro José Samper (Errubrikatua)28
P.D. Avisa nazala Zure Altezac ya errecibicen duen carta cau.