GOIBURUA

Canticum trium Puerorum


1. Benedika zazie Jauna, Jaunaren obra guziek: alaba eta gauza guzien gañetik gora zazie beti1.
2. Jaunaren aingruek,
3. Zeruek,
4. Zeruen gañan dauden ur guziek:
5. Jaunaren virtute guziek:
6. Iguzkiak eta ilargiak (ilaskiak)2
7. Zeruko izarrek:
8. Euri eta intz guziek:
9. Jangoikoaren espritu guziek:
10. Suak eta beroek3
11. Otzak eta beroak
12. Intzek eta rosadak4:
13. Izozteak5 eta otzak,
14. Izotzek6 eta elurrek
15. Gauek eta egunek:
16. Argiak eta ilunak:
17. Chimilistek (chamistek)7 eta odoyek (odeak)8
18. Benedika zala lurrak Jaunari9: alaba eta gauza guzien gañetik gora zala beti.
19. Benedika zazie Jauna oyanek eta10 bizkarrek: alaba eta gauza guzien gañetik gora zazie beti11.
20. Lurrean sortzen dren12 gauza guziek:
21. Iturriek:
22. Ichasoek eta ugaldek:
23. Ballenek eta uretan mogitzen dren gauza guziek:
24. Zeruko abe guziek:
25. Basa13 animale eta azienda guziek:
26. Gizonen semek:
27. Benedika zala Israelek Jauna: alaba eta gauza guzien gañetik gora zala beti.
28. Benedika zazie Jauna Jaunaren apezek: alaba eta gauza guzien gañetik gora zazie beti14.
29. Jaunaren zerbitzariek15:
30. Espirituek eta justoen arimek:
31. Sanduek eta biotzez umilek:
32. Ananias, Azarias, Misaelek: