A666 - B-n "Etzauteco gure Jauna, eta pensatceco aren baitan".