A547 - B-n "baƱa on eta probechoso", aditz laguntzailea falta delarik.