A531 - "becataac" orijinalean. Bestalde, adizkiak ez du zenbakiaren komunztadura zaintzen. B-n "Eta netcesario da vat erortcen vada becatu mortalean confesadaen bereala becatuain barcatceco?"