A515 - B-n "Confesatcera allegatu baƱo lenao, escatu Jangoicoai bere ausilioequin socorridetzan, ratoat meditatu Jaunac in ditzquion benefitcioetan, bere pasio eta eriotcean eta aren bondadean eta vein eta gueyao erran acto contritcioscoa".