A502 - B-n "Da manifestatcea guetzurric eta engaƱuc gabe becatu mortale gutciac confesoreai penitenciain cumplitceco animoaiqui".