A42 - "natzayo", alegia. B-n "naitzayo", aurreko "ni"rik gabe.