A196 - Lerro gainean idatzia. Genitibo edutezkoaren marka beharko luke. B-n "Jesucristoin".