A195 - "ceren...bait-" erlatibozko perpausa da hemen.