A181 - B-n jarraian A-n azaltzen ez den testu zati hau: "G. Bada vá infernuat vaño gueyao? E. Bay Jauna: Badire laur lurrainpean, eta deitcen dire Ynfernua condenatuena, Purgatorioa, Limboa aurrena, edo Limboa justoena edo Abraanen senoa. G. Eta cer gautza diré? E. Ynfernua condenatuena da lecuat juaten direnac becatu mortalean iltcendirenac, hitzateco eternoqui atormentatuac. Purgatorioa da lecuat juatendirenac arimac gracian hiltcen direnac, satisfatugabe beren becatuac, eta purificatceco tormentu terriblequi. Limboa aurrena da lecuat juaten direnac animac conocimentura allegatugabe iltcen direnac eta Batayatugabe. Eta justuena ó Abranen senoa da, lecuat, juatencirenac gure redencioa efectuatu artio hiltcen cirenac Jangoiain gratcian, egon ondoan gutcis purgatuac veren becatuac, eta vera non ssausitce Jesucristo hain errealqui eta berdaderoqui".