A158 - "memoria", alegia, eliditu egin baitu. B-n "memoriabat vacarra".